Anansi - Een half dörp

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi - Een half dörp veur twie kiepen

Hiel lange leden wol Meester Superspin Anansi de Gouverneur van zien laand verrassen mit een half dörp.
"As jow mi'j twie kiepen geven, kom ik weeromme mit een half dörp," zee hi'j.
"Dat wil ik wel es zien," lachte de Gouverneur.
"Is dat alles waj' vanneuden hebben? Twie kiepen?"
"Now nee..." twiefelde Anansi.
Daor hej' et al, docht de Gouverneur.
"Doen jow d'r mar iene van jow jassen bi'j, en eh... iene van jow gleufhoeden, en eh... iene van jow saobels en iene van eh..."
"Mien medallies?" vreug de Gouverneur spottende.
"Krek," zee Anansi, "iene van jow medallies en iene van jow boten. Dat is alles."

De Gouverneur vun dat et mitvul en de aanderemorgens peddelde Anansi vot in een kleine roeiboot die ze in Suriname korjaal numen. De zunne scheen, de revier was spiegelglad en langs beide walkaanten luusterden grune bomen naor een zingende spinne, die twie kiepen in zien botien hadde:
"Pagaai, doe je wark
Anansi is niet stark
Anansi is een slimme spin
Alleman die trapt d'r in
Waorin
Daorin
Anansi krigt zien zin."

Tegen twie ure hadde hi'j d'r genoeg van. De zunne was hieter en hieter wodden en hi'j hadde lamme aarms kregen van et roeien. Ik moet me mar es argens nugen laoten, docht Anansi, hier moet argens een dörp liggen. Hi'j begon extra hadde te zingen en trok op die meniere de andacht van de dörpsbewoners.
"De Gouverneur! De Gouverneur!" reupen ze enthousiast.
"Kommen jow bi'j oons op vesite?"
"Gien tied!" raosde Anansi over et waeter.
De meensken sprongen in heur korjalen en pagaaiden naor him toe.
"Welkom, Gouverneur! Komme asjeblief an wal. Jow bin zo lange niet bi'j oons op bezuuk west."
"Zien jim niet dat ik de Gouverneur niet bin," mopperde Anansi. "Ik bin zien adjudant en ik moet disse kiepen naor een vrund van him brengen. Die woont wiederop en zien zeune is ziek en hi'j kan alliend mar beter wodden as hi'j kiepesoep et."

Mar de dorpsbewoners hullen an en bi'j slot van zaeke leut Anansi him overhaelen.
"Is d'r iene die veur de kiepen van de Gouverneur zorgen kan?" Netuurlik wol iederiene wel veur ze zorgen.
"Mar dit bin hiele biezundere kiepen," stokte Anansi uut. "Ze slaopen alliend mar bi'j gaanzen."
Gien perbleem! De kiepen bi'j de gaanzen; eten, drinken, een daansfeest, een eigen hutte veur Anansi! Doe et feest zien hoogtepunt beriekte en iederiene op de daansvloer was, sleup Anansi naor et gaanzehokke, greep de twie kiepen en dri'jde ze de nekke omme. Weeromme op et feest zee hi'j dat hi'j laanterig wodde en slaopen gong. Hi'j wol de aanderemorgens op 'e tied votgaon.

Om zes ure ston Anansi al bi'j zien boot en reup:
"Wie haelt mien kiepen veur me op?" Iederiene schrok him dood doe een joongien mit twie dooie kiepen an zetten kwam. Anansi dee krek as hi'j flauwvul.
"Ik bin verleuren!" reup hi'j dramatisch.
"D'r is nog niks verleuren," zee iene, "we kun jow twie aandere kiepen geven." Anansi begon te raozen en te tieren: "Ik wil mien eigen kiepen, de kiepen van de Gouverneur. Hoe kun jim mi'j twie van jim kiepen anbieden... As et now nog gaanzen weren!"

Gaanzen? Wol Anansi liever twie gaanzen? Mar netuurlik kon hi'j twie van heur gaanzen kriegen. Zo vertrok de slimme spinne mit twie gaanzen in zien korjaal en weer klonk zien lied:
"Pagaai, doe je wark
Anansi is niet stark
Anansi is een slimme spin
Alleman die trapt d'r in
Waorin
Daorin
Anansi krigt zien zin."

In de middag beriekte hi'j een aander dörp en weer leut Anansi him smeken om an wal te kommen.
"Aj'm niet goed veur mien gaanzen zorgen kunnen, blief ik niet. Et bin hiele biezundere gaanzen," legde hi'j uut, "ze bin van de Gouverneur en ze slaopen alliend bi'j varkens." En wat brochten ze him de aanderemorgens? Twie dooie gaanzen! Anansi wus hoegenaemd van niks, Anansi vul flauw, Anansi raosde en tierde tot... hi'j twie varkens mitkreeg. Doe vertrok hi'j.

In et dörp dat hi'j laeter die middag andee, eiste hi'j dat de varkens van de Gouverneur bi'j de koenen onderbrocht wodden mossen. Doe dat gebeurd was, wol hi'j wel feestvieren, eten, drinken en daansen. Tegen twaelf ure wol hi'j nog even naor zien varkens te kieken; nee, gieniene hoefde mit him mit. Doe hi'j weerommekwam, zee Anansi dat ze et goed maekten en dat hi'j now slaopen gong want hi'j mos weer vroeg in de bienen. Ze maekten et hielemaole niet goed, die beide varkens. Anansi hadde ze doodmaekt! Zo kon hi'j de aanderemorgens weer zien tenielstok opvoeren dat hi'j nog zo zegd hadde, dat... dat de Gouverneur niet alliend him mar et hiele dörp straffen zol... dat die varkens vannaacht om twaelf ure nog keerngezond weren... dat et heur schuld was: hi'j hadde deurveren wild, zi'j mossen zo neudìg feestvieren.

"Jow kun twie aandere varkens kriegen!"
"Wàtte, twie aandere varkens. As et now nog een koe was!" En zo veerde Anansi vot mit de vetste koe van et dörp. Mar dat vul tegen... Mit dat dikke beest in zien botien kwam Anansi amper veuruut, hoe hi'j ok pagaaide en pagaaide... En wat was dat? D'r kwam waeter in zien korjaal! Vlogge peddelde Anansi naor de wal.
"D'r uut!" raosde hi'j tegen de koe die et bos in vlochtte.
"Donkedam!" vluukte Anansi. "Stomme koe! Mar wat moe'k now doen?"

Wiels hi'j somber veur him uut steerde, vongen zien oren et gegoel van een begrafenisstoet op. Anansi kreup aachter een boom en waachtte tot de begraffenisse veurbi'j was. Doe alleman vot was, leup hi'j hadde naor et graf en greuf de kiste op, waor hi'j een kienderliekien in antrof. Dood is dood, docht Anansi, mar ik moet veerder.

Et wodde al haost donker doe Anansi mit et zieke zeuntien van de Gouverneur et volgende dörp beriekte. Dat zee hi'j, ja, dat de Gouverneur him opdreugen hadde om zien zieke zeuntien naor de dokter veerderop te brengen. Omreden et al duuster begon te wodden, wol hi'j wel in dit dörp overnaachten, as zi'j him en et zieke kiend een rustige hutte gavven.

Et was doodstille in et dörp, iederiene leup op zien ti'jen en perbeerde niet te hoesten of te kochelen. Fluusterende vreug de vrouw van et Dörpsheufd as et kleintien van de Gouverneur niet een betien bananenmaelbri'j lustte.
"We kun et perberen," zee Anansi. "Breng mar een grote koeme, dan za'k him happien veur happien voeren." Wat was iederiene bliede doe Anansi even laeter een lege koeme buten zette.
"Et smaekte him best," zee Anansi en hi'j leug niet iens; et hadde him smaekt!

Een uurtien naotied kwam de vrouw van et Dörpsheufd mit een bod tajer-soep andraeven. Dat at Anansi ok smaekelik op, mar onderwiels zag hi'j wel zien kaans. Ie hebben jommes eetbere èn giftige tajers, krek zoas bi'j paddestoelen. Dus raosde Anansi even laeter dat et zeuntien van de Gouverneur wegraek was en dat et deur de soep kwam.
"Mar hi'j was toch al ziek..." perbeerde et Dörpsheufd nog.

Anansi beet zo hadde op zien onderlippe dat die opzwul.
"Dan was mien lippe grif ok ziek? Hoe daenken jow da'k an disse dikke lippe komme? Dat is gebeurd doe 'k pruufde of de soep niet te hiete veur et kiend was." Now begon et Dörpsheufd Anansi te smeken:
"Wat moe'we doen? Wat zal de Gouverneur doen as hi'j heurt dat zien zeuntien in oons dörp votraekt is. Help oons, Anansi, zegge oons wawwe doen moeten!"

Anansi dee krek as hi'j naodocht: "Et is jim schuld... Jim zullen et kiend begreven moeten." Netuurlik zollen ze dat doen.
"En dan... dan zuj'm de Gouverneur wat anbieden moeten."
"Hi'j kan kriegen wat hi'j hebben wil," reup et Dörpsheufd.
"Et halve dörp as hi'j wil!"
Anansi fronste zien winkbrauwen:
"Wat zeggen jow daore? Weerhaelen jow dat nog es."
"Oons halve dörp kan hi'j kriegen," weerhaelde et Dörpsheufd.
"Zol hi'j dat annemen?"

"We kun et perberen," zee Anansi, "ik zal et opschrieven, dan kun jim de haand d'r onder zetten." Zo gong Anansi weer vot, mit in zien buse een pepier waor alle dörpsbewoners heur haandtekening opzet hadden.
"Oons halve dörp geven wi'j hierbi'j an de Gouverneur" ston op et pepier.
En nog ienkeer klonk zien lied op de revier:
"Pagaai, doe je wark
Anansi is niet stark
Anansi is een slimme spin
Alleman die trapt d'r in
Waorin
Daorin
Anansi krigt altied zien zin."

"Zo, bi'j' weeromme, Anansi. Waor is dat halve dörp van je?" Mit disse woorden ontvong de Gouverneur Anansi.
"Wat dochten jow? Da'k et in mien buse stopt hebbe?" zee Anansi op vri'jpostige toon. "Zeggen jow mi'j eerst mar es hoe jow mi'j daenken te belonen."
"Belonen, waorveur?"
"Hierveur!" En Anansi gaf et pepier mit et halve dörp an de Gouverneur.

De Gouverneur docht hiel vlogge nao. Hi'j was bliede mit et halve dörp, mar hi'j wodde ok een betien bange: Waor moet dat henne as alle spinnen halve dörpen veroveren gaon en... ze niet an mi'j geven? "Een bessem!" besliste de Gouverneur.
"Ik belone je mit een bessem!" Doe Anansi dat heurde, leup hi'j hadde vot. Hi'j vertrouwde et zaekien niet. En daoromme gaon spinnen d'r nog altied hadde vandeur, aj' mit een bessem ankommen zetten.


© Piet/er Bult (vertaeling)