Eupen brief

Terug naar Artikelen
WÍrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


Eupen brief

Eupen brief van Piet Bult
an Bestuur, Direktie Leden van de Algemiene Raod van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (veerder: sSr), donateurs en an Gemienteraoden.

Beste allemaole,
Een peer van jim brochten mi'j laestdaegs et 'Verslag jaorvergeerdering van 20 meie 2009' van de sSr.
In dat verslag wodt mien naeme nuumd en in een niet al te positief daglocht plaetst. Ik doel hier op een vraoge onder punt 7 van dat verslag 'Wat d'r veerder op de bodden komt':
Dhr. K. Oosterloo: Hoe gaon we mit Piet Bult omme? Hi'j blift mar negatief over oons schrieven.
Veurzitter: We bin as bestuur mit Stellingwarfs Eigen om de taofel zitten gaon en deur de gesprekken die we had hebben bin we tot de konklusie kommen dat we niet mit heur saemenwarken gaon. Aj' saemenwarken moej' mekere vertrouwen. De gesprekken hebben wi'j niet as positief erveren. As ze weer stokkies schrieven gaon reageren wi'j d'r niet op. We laoten oonze meensken vanzels niet beschaedigen.

Liekewel de vraoge van dhr. Oosterloo as ok et bescheid van veurzitter Dijkstra liekt mi'j wel wat hiel kot deur de bocht en et dot mi'j dan ok ni'j dat dhr. Oosterloo bliekber zo vlot akkoord gaot mit dat bescheid. Ik wil graeg wat dieper op de zaeke ingaon en daormit niet alliend dhr. Oosterloo wat meer dudelikhied verschaffen mar deur d'r een 'eupen brief' van te maeken ok aanderen meer inzicht geven in de perblemen die d'r bliekber bestaon tussen mi'j in persoon en de sSr (as daordeur ok?) tussen de stichting Stellingwerfs Eigen (veerder: sSe) en de sSr.

Eerst ditte even
Ik hool van dudelike scheidings waor et gaot om mien persoon, de stichting wao'k siktaoris van bin en as redakteur van et e-blad 'An de liende'. In de vraoge van dhr. Oosterloo gaot et neffens et verslag bliekber om de persoon Piet Bult en niet speciaol in iene van de hierveur nummde funkties. Et bescheid van veurzitter Dijkstra gaot neffens datzelde verslag bliekber over Piet Bult in funktie as siktaoris van de sSe of as redakteur van ‘An de Liende’. Mien idenen hierover: Piet Bult het altied een persoonlike verantwoording veur al zien doen en laoten, veur Piet Bult as siktaoris is daornaost ok et bestuur van de sSe verantwoordelik en as redakteur is de volledige redaktie verantwoordelik. In dit geval neem ik de haanske persoonlik op mar zal mi'j gaondeweg ok verantwoorden in de verschillende funkties, waorbi'j ik dit schrieven eerst goedkeuren laoten zal deur betrokken meensken. As jow dit lezen meuj' d'r van uut gaon dat die mi'j in dit schrieven ondersteunen.

Negatieve schrieveri'je?
Graeg zol ik van dhr. Oosterloo wat veurbielden heuren of zien waor zien vraoge in de jaorvergeerdering van de sSr op baseerd is. Van mezels vien ik - en dat heur ik ok van een protte aandere meensken - dat ik over et algemien op een slim positieve meniere mit de Stellingwarfse schrieveri'je in de weer bin. De laeste vuuf jaor lichtkaans meer as ieder aander! En dat allemaole ok nog es zonder ienigst eigen belang of vergoeding! Mien ‘negatieve schrieveri’je over oons’ moej’ niet as negatief zien. D’r bin meer meugelikheden, o.e. kritiek op et doen en laoten van de sSr. Mag ik as slim betrokken butenstaonder gien kritiek hebben en leveren op de - in mien ogen - naost alle goeie, ok wat mindere kaanten van de sSr? Kritiek kuj’ ok bruken om in gesprek te raeken; iene uut de tente te lokken. Mag ik niet mit ‘jim’ in gesprek raeken? Mag ik niet uut de tente lokken?

Negatieve kaanten
De negatieve kaanten die lichtkaans wel es dudelik en ok wel es 'tussen de riegels deur' uut mien penne of toetsebod lekken moe'n dan vaeks ok hielemaole niet opvat wodden as negatieve schrieveri'je over de sSr mar onder et motto 'wie kritiek toont, toont betrokkenhied' as kritische woorden beschouwd wodden. Goeie kritiek woj' deurenneer beide beter van. De negatieve kaante komt dan ok niet van mien persoon mar moet de sSr himzels toerekenen. Dit bliekt destemeer uut et bescheid van de veurzitter: “As ze weer stokkies schrieven gaon reageren wi'j d'r niet op.
Tja, aj' niet meer mit mekeer praoten kunnen of willen dan hoolt alles op. Et is daorbi'j neffens mi'j ok nog es zo dat die stelling van et 'niet meer op reageren' iederiene meer schae dot as et uut de wereld helpen van et perbleem. Daenke daorbi'j bi'jglieks mar an e-mails die per ongelok naor de verkeerde klub toestuurd wodden en de negatieve stokken die d’r in ‘de grote pers’ over schreven wodden. Wi’j’ de LC ok vraogen om daor mit op te holen, en de LC vraogen om inzunnen stokkies van mien haand niet meer te plaetsen? Mar goed, om wat uut de wereld te helpen dat onderdehaand al meer as vuuf jaor vaasteroest zit is vanzels meer lef neudig as veur een ienvooldig kennismaekingsgesprekkien van meneer de veurzitter.

Wi'j hebben et initiatief van veurzitter Dijkstra doedestieds in woord en geschrift slim positief oordield en weren daor slim bliede mit. Ze (veurzitter Ype en bestuurslid Attie) bin alderdeegst mit koffie en gebak ontvongen. Dat gesprek hebben wi'j (voltallig bestuur van de sSe) as slim positief ondervunnen. In de inhoold van dat gesprek he'k van mien kaante doe wel wat dingen opnuumd die ik van de sSr (mit naeme van Pieter J. en Sietske B.) niet bepaold as positief ondervunnen hadde. Daor wol de veurzitter doe niet over praoten (hi’j wol alliend veuruut kieken) mar op die punten van kritiek bin en wor ik now bliekber wel ofrekend; over veuruut kieken spreuken!. En meuj' in zoe'n kennismaekingsgesprek in huselike sfeer dan hielemaole gien punties van kritiek numen..?

Een peer van die feiten die ik doe nuumd hebbe wi'k hier nog es numen zodat ieder zien eigen konklusie trekken kan in plak van bliendelings op de woorden van veurzitter Ype Dijkstra of te gaon:

* doe ik bi'j et wegraeken van oons Oene, die zien leven in een gedicht van vuuftien koepletten op riem beschreven hadde en anbeud om dat in de Ovend of te drokken, kree'k van Pieter Jonker (PJ) as bescheid: Nee, dat moet mar niet. We vraogen Rienk K. wel even.

* tiedens de kursus Stellingwarfs in 2002 he'k vraogd a'k de (kaele) lemma's uut et Stellingwarfs Woordeboek wel kriegen kon veur wat taelkundig onderzuuk van mi'j. Ik kon praoten as Brugman mar et moch niet: Die liggen in de kluus en daor komt veerder gien meens an. Van aandere Nedersaksische taelen he'k ze zonder perblemen wel kregen.

* in 2003 ha'k geregeld een goed kontakt mit de doemaolige direkteur PJ. Et ienigste 'minpuntien' wat PJ wel es over mi’j anhaelde: “Ie willen zo hadde en zo vule.” Is dat zo verkeerd?

* van een kursus 'Spannende verhaelen schrieven' wo'k veur eigen rekinge een boekien maeken. Bescheid PJ: Dat moet mar niet want misschien wiwwe daor zels nog es wat mit doen. Ik hebbe d'r gienertied weer wat van heurd.

* doe 'k heurde dat de sSr de Johannes Passion graeg in et Stellingwarfs hebben wol he'k die ommenocht an PJ anbeuden. Ik hadde et toch al op ‘t rim klaor liggen. Bescheid PJ: “Nee, dat moet mar niet. We vraogen Boele L. wel even.

* dan, zomar opiens plotselingklaps kreeg 'k in oktober 2003 een 'boze' e-mail van PJ, wao'k eerlik waor niks van begreep. Doe 'k him vreug waor hi'j op doelde kree'k daor gien bescheid op. Naotied he'k him nog wel een keer of drieje vraogd om d'r over te praoten, mit de hieltied nul op rekest.

* in 2003 he'k PJ een uutwarkt veurbield toestuurd om veur de sSr een Kursus Stellingwarfs (de veurloper van EduStellingwarfs) op internet maeken. Ie raoden et zeker al: ik hebbe d'r niks weer over heurd…

* in december 2003 bin ik as eerste naor PJ toe stapt om de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ te vertaelen veur de sSr. Zien - in mien ogen een taeldirekteur onweerdig - bescheid: “Wat hej' daor now an. Maek ie mar een gedichtebundeltien, dat kun ie ok wel.

* doe de sSr een ni'je direkteur kreeg in de persoon van Sietske Bloemhoff (SB) hewwe heur mit die permosie fielseteerd en de weens uutspreuken dawwe van oonze kaante graeg een ni'je start maeken wollen in de relaosie tussen de dan onderwiels twie bestaonde stichtings. Dat berichien en een stokmennig naotied (meer as drieje) hewwe gienertied ok mar iene letter bescheid op kregen..! Nee, ok gien bedaankien veur de fielsetaosie.

Bin dit zaeken diej' in een kennismaekingsgesprek mit de ni'je veurzitter Ype Dijkstra (YD) en bestuurslid Attie Nijboer (AN) van de sSr niet even anhaelen meugen, as veurbielden waoromme et lichtkaans verkeerd gaon is..? Bliekber niet, want op dit riegeltien veurbielden bin en wor ik now nog de hieltied ofrekend deur disse veurzitter en disse direkteur en die heur bliende mitlopers. Dat wodde mi'j ien of twie daegen nao dat kennismaekingsgesprek vot al dudelik doe 'k AN vreug om argens veur mi'j invalen te willen op een lezing omreden ik op datzelde stuit ok al een aandere ofspraoke veur een lezing hadde. Bescheid AN: “Dat moet mar niet (mit veerder een kul-smoesien).

In de - toch nog - schrieveri'je nao dat kennismaekingsgesprek eiste meneer de veurzitter (YD) de hieltied weer 'respekt en wardering' van mien kaante veur de sSr. Et komt d'r dan ok op daele dat de sSr mi'j ongestraft mit minachtinge integen treden kan (zie veurbielden, en ik hebbe nog wel vule meer), mar dat ik veur de sSr deur en alderdeegst op de kni'jen moet..! Jammer, mar dan hebben ze in mi'j een verkeerde troffen. Ik bin now ienkeer gien bliende mitloper of ja-knikker. A'k mitdoe, dan wi'k mi'j graeg veur de volle honderd percent en geliekweerdig inzetten. En dat he'k naoderhaand onder de vlagge van de stichting Stellingwerfs Eigen ok wel zien laoten, mien ik.

Mag ik et bestuur van de sSr d'r mit een peer (van een hiele protte veurbielden) nog even fienegies op wiezen dat zi'jzels now niet bepaold dudelik/eerlik binnen in et ommegaon mit aandere meensken:

* hoe, en mit wat veur fraaie woorden van de direkteur (SB) was de veurige veurzitter (DD) ok alweer de deure wezen..? Hoe is et uberhaupt meugelik dat de direkteur een veurzitter van et bestuur naor huus toe sturen kan..?

*      neem et inzicht in et beheer van de Stichting Et Boekefoons. In et hierboven eerder al nuumde verslag staot as bescheid van de veurzitter op een vraoge van dhr. Van Olphen (pb: vragt naor de stichting Et Boekefoons en de reserves d'r van onder punt 3): Eertieds is d'r bewust veur keuzen om hier een appatte stichting van te maeken en de ciefers niet eupenbaor te maeken.
- nee, ik verdaenk gieniene ok mar argens van mar dit liekt in de kommersjele wereld stark op een zo nuumde starfhuus konstruktie; de inkomsten gaon dan naor een stichting waor gieniene inzicht in het en de uutgaoven gaon uut een aandere stichting die in bepaolde omstaandigheden dan wel basten kan.

* de stichting mal ommegaot mit et de hieltied mar numen van 'leden' van de stichting. Op disse meniere liekt et krek as de vergeerdering waor dit verslag van is, zeggenschop in het (kiek in de PS-2, hier hielemaole onderan). Niks is minder waor. Een stichting het (in tegenstelling tot een verieninge) neffens de Wet gien 'leden' mar kan alliend ‘donateurs’ hebben. De 'leden' die op disse vergeerdering(s) ofkommen hebben dan ok hielemaole niks in te brengen in bi'jglieks et beleid van de stichting, wiels et wel krek liekt, as dat dat wel zo wezen zol. Lees et Burgelik Wetboek, Boek 2, Titel 6 d'r mar es op nao.

* om et alsmar numen van 'leden' toch een betien te rechtveerdigen, wodden (hooguut ienkeer jaors) de 'leden' anschreven as 'Leden van de Algemiene Raod van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte'. Dit is een mooi bedochte konstruktie die liekwels nargens op slat omreden ie een Algemiene Raod zien moeten as een soort van Raod van Kommissaorissen, mit aandere meensken en een eigen veurzitter. Dat is in dit geval allemaole niet an de odder of op zien minst slim ondudelik. Ik hebbe in de loop van de tied een hiele protte 'leden' vraogd waor ze 'lid' van dochten te wezen en dan wodt zonder iene uutzondering nuumd: lid van de Schrieversronte. Wat die Algemiene Raod inhoolt is eins bi'j gieniene bekend. Dit bliekt ok nog es uut een vraoge onder punt 6 van et jaorverslag: Wel is d'r een opmarking dat et niet dudelik is wie as de Algemiene Raod is. Bescheid van de veurzitter: Oonze stichting (pb: Schrieversronte of Boekefoons?) kent een Algemiene Raod en daorvan bin de meensken lid. Volgend jaor zullen we et beter op de uutneudiging zetten. Daor is bliekber de haand an holen want op de uutneudiging veur de jaorvergeerdering van 19 meie 2010 staot: An de leden van de Algemiene Raod van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Mar daor is et vanzels niet klaor mit. Zol de 'opmarker' van punt 6 now wel dudelik begriepen wat die Algemiene Raod now percies inhoolt? Ik bin bange...

Zo kan ik vanzels nog wel een hiele ‘Liende’ deurgaon mit et opnumen van verschillende punten die meer en dudeliker ommedaenken vraogen. Dat za'k now niet doen, daor kom ik een aandere keer nog wel es mit. Ien ding hool ik nog even recht overaende: aj' niet weer reageren, aj' d'r niet over praoten willen dan zal et gienertied weer goedkommen en zal et alliend mar verliezers opleveren. Zo'k gedoe kost ok nog es zovule energie diej' dan niet veur aandere dingen bruken, et gezaemelike doel: et anvieteren van et bruken van oonze mooie streektael, et Stellingwarfs.

Wa’k, bi’j slot van zaeke ok niet begriepen kan is, dat de subsidieverstrekkers gien vraogen stellen naor zovule omissies in een orgenisaosie waor toch aorig wat gemienschopscenten in ommegaon…!

Mit een vrundelike groet,
Piet Bult

PS-1: Niet alliend dhr. K. Oosterloo mar alleman is altied van hatte welkom om et hiele verhael van mien kante es te heuren. Niet altied mit gebak mar de koffie staot (haost) altied klaor.

PS-2: Al vule vaeker, mar kotleden ok es weer in de Nieuwe Ooststellingwerver van 12 meie 2010 ston een artikel ‘Schrieversronte wil wat meer financiŽle ruumte’. Mien eerste gedaachte: wie niet? D’r bin al verschillende meugelikheden onderzocht ‘om de eigen pesisie wat te verstarken’. Niet veur een projekt of zo wat henne, nee, et dient veerder gien doel as et verstarken van de eigen financiŽle pesisie. Jelke Nijboer en Henk van Olphen zullen saemen mit nog een peer sympatisanten onderzuken wat de meugelikheden binnen om een stichting ‘Vrunden van de Schrieversronte’ in et leven te roepen. Tiedens de ‘ledevergeerdering’ van 19 meie zal Jelke de eerste plannen toelichten. De ‘leden’ zal dan ok vraogd wodden om in te stemmen mit een verhoging van et lidmaotschop van de Schrieversronte. As et veurstel anneumen wodt, komt de kontribusie op 16 euro in et jaor.


© Piet/er Bult