Eupen protest brief

Terug naar Artikelen
Wrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


Eupen protest brief


Eupen brief an de subsidiegevers van de maekers van et Jaor- en Produktverslag 2008 van Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

JV: Et was een goeie jaorvergeerdering...
PB: As d'r gien mierkerds weren en d'r bin gien (vervelende) vraogen steld dan was et lichtkaans inderdaod 'een goeie vergeerdering', mar...


Ni'jbekoop, 29 meie 2009.

Beste subsidiegevers (o.e. de Perveensie en de gemienten Oost- en Westaende),
Wi'j'm asjeblief niet zo ri'j mit jim taelige subsidiepotties ommezwaaien, te minste niet altied naor iene kaante toe? A'k et Jaor- en Produktverslag 2008 van bedoeld instituut es wat overeide dan schieten mi'j de kleuren op en of, en moe'k neudig naor de kapper want et betien haor da'k nog hebbe scht mi'j spontaon recht op 'e kop. Op haost iedere bladziede van dat verslag kan 'k wel een protte kommentaor leveren mar dat za'k now niet doen. Jim moe'n et zels mar es kritisch lezen, en dan bedoel ik ok: kritisch, en hier en daor mar es wat kritische vraogen stellen, en dan bedoel ik ok: kritische vraogen.
Et geval wil - en dat za'k mit een vuuftal veurbeelden dudelik perberen te maeken - dat de maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben een protte malle dingen andregen, bliekber ok nog al es te pronk lopen mit aandermaans veren, daor dan lichtkaans ok nog es weer mooi wat subsidiecenten veur opstrieken en eerder de tegen- as saemenwarking an gaon...

1) blz. 13: Op de Fryske skriuwerskelinder wodden in 2008 drie Stellingwarver gedichten plaetst. Zokke (sowieso) non-infermaosie liekt dan misschien in jim ogen wel mooi en aorig mar is dat wissezeker niet. Et hadden riekaans meer wezen kund! Alle keren dat bi'jglieks ondergetekende wark veur die Fryske kelinder - in et Stellingwarfs - instuurd het is dat ok plaetst. Daor bin 'k mit opholen omreden de uutvoerders die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben, hier - en eerder ok al - mit mien aktiviteiten te koop lopen, goeie sier maeken en krek doen al is et heur verdienste en deur heur toedoen dat zi'j (ok) op disse meniere et Stellingwarfs anvieteren. En daor dri'jen ze dan bliekber jim taelige subsidiekraene weer een betien veerder mit eupen...

2) blz. 4: De onmondighied van de 'leden' van de maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben bliekt riekaans wel et aldermeerste uut dit stokkien: "Op woensdag 28 meie (pb: 2007) woonden 35 leden de jaorvergeerdering bi'j. Et jaorverslag wodde goedkeurd en d'r wodden twie ni'je bestuursleden keuzen, te weten de heer Ype Dijkstra uut Oosterwoolde en Attie Nijboer-Dijkstra van De Fochtel. D'r wodde ofscheid neumen van bestuurslid Grietje Bosma-Dijkstra." Buten dat al-mit-al de naeme 'Dijkstra' naost die van 'Bloemhoff' wel wat hiel vaeke veurkomt - mar dat zal toeval wezen -, en dat et krek liekt dat de 'leden' hier ok wat in te brengen hebben (qoud non), wodt d'r mit gien letter ok nog mar een betien andacht schonken an et vertrek van de veurige veurzitter Doeke Duursma, en waoromme d'r now (nao de interim GBD) dan ok zo neudig een ni'je veurzitter kommen mos. Et is toch mal dat d'r an zoe'n belangriek onderwarp van et ommewisselen van een veurzitter gien letter in et verslag besteded wodt. Mar goed, we mossen dat doe ok niet veur niks 'onder de pette holen', een Stellingwarfse zegswieze veur geheimholen. Laot mi'j dan toch mar een hiel klein tippien van de geheime praktieken oplichten. An de oorzaeke van et votlopen van die veurzitter (DD) - en op zien minst nog een beheurlik aktief lid (AM) - bruukte de direkteur (SB) o.e. de woorden: "... en now mien kantoor uut, ie rotvent!" of woorden van geliekese strekking. 'k Zol daor nog mar es presiese naovraoge naor doen. Et moet d'r mal ommetoe gaon wezen in de direkteurskaemer, en om zoks dan mar onder de pette te holen en d'r in de 'lede'vergeerdering hielemaole gien ommedaenken an te geven, gaot mi'j haost krek even te veer.
As et altied numen van 'leden' van disse stichting niet es een keer ophoolt dan za'k d'r zwaor over naodaenken om op persoonlike titel via een advekaot daor een aende an maeken te laoten want dit kan ten ene maole niet..! Een stichting kan neffens de wet (Boek 2 BW Titel 6 Art. 285.1) gien leden hebben.

3) blz. 16: "An et aende van 2008 hadden Henk en Sietske Bloemhoff overleg mit Afk-direkteur Koen Eekma. En wodde ofpraot om een begin te maeken mit EduStellingwarfs." Aj' zoks as leek lezen dan zoj' daenken dat Henk en Sietske goed wark daon hebben om dit EduStellingwarfs op 'e pennen te zetten... Mag ik jim, geachte subsidiegevers an diezelde Henk en Sietske, d'r hiel veurzichtig op wiezen dat ondergetekende de initiatiefnemer van dit projekt EduStellingwarfs bi'j de Afk is en dan ok al van eerdere tied mit diezelde meneer Eekma an et overleggen is..! Dat d'r now deur Henk en Sietske mit meneer Eekma ofspraoken maekt binnen om een begin te maeken mit EduStellingwarfs, kan haost niet aanders as een domme leugen wezen..! Wi'j (Afk en ondergetekende) weren nog hielemaole niet uutpraot en mit Henk en Sietske (of bi'jglieks de veurzitter van die heur klub) het hier hielemaole gien overleg over west. Moch mi'j blieken dat d'r ok mar een hiel klein betien waor is van ofspraoken hieromtrent en de subsidiegevers ondersteunen die aktie en ofspraoken, dat hoolt disse jonge d'r staondebiens (vot-en-daolik, ogenblikkelik) mit op..! Waor hoolt hi'j (ondergetekende) dan mit op, zoj' vraogen kunnen. Mit et hiele Stellingwarfs praot, schrieveri'je en alles wat daor anneks mit is. Et projekt 'Biebel in et Stellingwarfs' zo'k alderdeegst wel es per ongelok ‘deleten’ kunnen..!

4) blz. 13: In een advies naor de gemiente Oostaende toe schreef de doemaolige direkteur (PJ) dat d'r in de budgetoverienkomst mit de gemienten gien plak inruumd is veur wark in et domein van de "Karken en et Stellingwarfs". Hoe is et now dan toch te riemen dat d'r now opiens en zonder ok mar iene letter van overleg in augustus - eerder was d'r spraoke van van 't meitied - toch een soort van een kienderbiebel (MO) deur de maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben, uutgeven wodden zal? Was d'r now dan opiens wel een opdracht van de Gemiente(n) an de maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben? Zoks is toch op zien minst allemaole vremd te numen aj' weten (kunnen) dat hier deur mi'j al an warkt wodde en dat de mooiste (kiender) verhaelen o.e. bi'j hotel Van der Valk in Wolvege anbeuden binnen om op al heur kaemers in te leggen. Zoks moet toch op zien minst overleg over wezen en zullen deur jim toch vraogtekens bi'j zet wodden moeten? Zo warkt et eerder averechts…

5) Deur et hiele jaorverslag henne wodden d'r de hieltied een karrevracht an (vanzels belangrieke) naemen nuumd van zonummde 'mitwarkers' an verschillende projekten. Dat zal veur een groot pat beslist gewoon waor wezen mar doe ik es bi'j iene van die naemen naovraog dee, kree'k dit bericht weeromme: "Ik bin daor niet mit doende heur..." Hoe vaalt zoks now toch te riemen? vraog ik mi'j dan of. As ik as siktaoris van de stichting Stellingwarfs Eigen op disse meniere een jaorverslag schrieven zol dan kan 'k wel wagonlaedings an naemen numen waowe mit saemenwarkt hebben (alderdeegst tot in de Raod van Europe an toe!) mar as zoks om een bescheiden kontakt gaot, dan doej' zoks toch niet? Krek as et opnumen van alderhaande kleine details diej' daon hebben. Die somt een professioneel instituut in zien jaorverslag naor buten toe toch niet allemaole mit naeme en toename op? Dan kuj' wel ankommen. Et liekt dan misschien wel hiel wat, mar aj' kritisch lezen, stelt et dus allemaole niet zovule veur. Ondergetekende het as vri'jwilliger alliend al in de oflopen maond o.e. een grafrede vertaeld, krek as een kollum, een trouwkaorte, een stok tekst anleverd veur een radiopergramme, een eupeningtoespraoke veur een tentoonstelling schreven en die tentoonstelling ok nog es daodwarkelik mit eupend, en gao zo mar deur. Daor loop ik/lopen wi'j niet iens allemaole mit te koop, laot staon awwe dommiet professioneel binnen...;-)

Zoa'k al zee: op haost iedere bladziede kuj' zoks tegenkommen, aj' d'r te minste oge veur hebben en d'r goed naor kieken. Mar ja, onder et motto 'Kritiek het nog nooit de eigen prestaosie verbeterd', wie zol zoks dan doen? En wie het as 'lid' genoeg kont in de broek om ok mar iene inhooldelike vraoge te stellen op disse jaorvergeerdering. Ie wo'n vot-en-daolik as mierkerd in de hoeke zet. Lichtkaans hebben jim as subsidiegevers wat meer in de melk te brokkelen en kuj'm in de toekomst de centen toch mar beter wat eerliker verpatten...

Bi'j slot van zaeke: ik zol et slim op pries stellen a'k op redelik kotte termien (6 weken?) wat van jim heuren mag - et liefste pebliekelik - over jim gedachten rond bovenstaonde veurbeelden of over et hiele verslag, en over jim te ondernemen aktie daorop. Zoks zol veur alle perti'jen een hiel stok dudelikhied scheppen.

Mit een vrundelike groet,
Piet Bult