Leefbaarheidsenquête

Terug naar Artikelen
Wêrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


Leefbaarheidsenquête van Oostaende
1 oktober 2010

In de gemiente Oostaende wa'k iene van de 2660 meensken die de 'Enquête leefbaarheid in uw buurt' toeschikt kreeg. Now, dan hebben ze de goeie veur! In 't eerste vuulde 'k mi'j haost wat vereerd, as twiede scheut ik haost wat in de lach en bi'j slot van zaeke he'k et ding mar niet invuld mar leeg mit een briefien (dit briefien) weerommestuurd.

Altied eerst hielemaole deurlezen, dan kuj' vaeks al vernemen waor ze op an willen, he'k van huus uut mitkregen. De eerste antwoorden op de vraogen van et vraogeformelier weten ze bi'j de gemiente in de Basisadministraosie vaeks beter as da'k die zels wete: mien leeftied, a'k de mannelike kaant et ni’jste of een vrommes bin, wat mien postkode is, a'k de woning in eigendom hebbe, hoe de huusholing d'r henne ligt en in wat soorte woning a'k wone. Tja... mar goed, dan zet et echte wark uut aende en begint mit een tetaoloordiel.

1) Hoe beoordeelt u uw buurt in het algemeen?
Veur diegene die mi'j niet weten te wonen moe'k even zeggen da'k now niet bepaold in een 'buurt' woon mar meer an een streek, een lang stok (aachterof) weg waor zo om de peer honderd meter een huus staot. Dat ja, wat vien ik now in et algemien van mien buurt? A'k et niks vien, bin 'k een sloegerd. Waoromme bi'j’ daor dan wonen gaon? Dat ja, hier past alliend een tiene veur 'zeer goed'. Kiek, dat scoort bi'j de gemiente. De meerste bewoonders bin dikke tevreden mit et plak waor ze wonen. Mar ze vraogen me - ok veerderop niet - niet da'k et eins mar vremd vun dat de gemiente mien hokke van zoe'n twaelf meter eins twaelf centimeter te lang vun en da'k om die twaelf centimeter eins een wieziging in et bestemmingsplan anvraogen mos. Deur - min of meer - een procedurefout van de gemiente is dat nog goed beteerd. Toch niet zo hiel 'zeer goed' dan toch eins.

2) Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen in uw buurt?
Now he'k ok van huus uut mitkregen daj' niet wat alliend op zien uterlik beoordielen moeten want dan kuj' je wel es mal verkieken. Tja, en dat iene huus wao'k - mit wat muuite - op uutkieken kan... och et schilt niet alles, zo'k zeggen. Mar an de aandere kaante, ik komme (jammergenoeg) niet zo vaeke bi'j de buurvrouw in de slaopkaemer, dat eins vien ik d'r niks van.

3) Wat vindt u van de woonomgeving/infrastructuur in uw buurt?
(Denk hierbij aan pleintjes, bestrating, inrichting van de wijk, verlichting, etc.)
Now hebben we - en is wel vaeker et geval an zoe'n aachterofweggien -, gien pleinties, gien bestraoting (wel een stroke wiebelasfalt), gien inrichting van de wijk, en hèn(?) gien buurt meer mar now opiens een wijk(!) en mit de verlochting kunnen ze niet aanders bedoelen as mien eigen laampen rond et huus want ik zol niet weten waor de eerste laampe van de gemiente hier in de 'wijk' staot.
Ze zullen mit die infrastruktuur bi'jglieks wel niet de riolering bedoelen, de lieke belabberde ansluting van internet of de stro-minne gsm-ontvangst want dat scoort niet. Alweer gien degelik bescheid op die vraoge meugelik.

4) Wat vindt u van de manier waarop u recreatief gebruik kunt maken van de groenvoorzieningen?
Toegeven, de bos naost mien huus daor kuwwe alle daegen wel henne te kuieren mar an de aandere kaante: d'r staot een bod bi'j de weg mit meer ver- en geboden as daj' daor lekker tekeer gaon meugen. Dat ja, hier praot de gemiente himzels alweer naor de eigen mond.

x) Even tussendeur. Bi'j de vraoge hierveur ston "... gebruik kunt maken..." Ik argere mi'j maoteloos an et gebruuk van 'kan' in dit soort zinnegies: "... hier kan u een oordeel geven...", "... om te zorgen dat u goed kan wonen...". Et warkwoord 'kannen' ken ik niet...

5) Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen in uw leefomgeving?
Eerst was et een buurt, doe een wiek en now al een hiele omgeving. Doukies ma'k vast ok nog een oordiel over leefberhied van de hiele wereld geven.

6) Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw leefomgeving?
7) Wat vindt u van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving?
8) Wat vindt u van het onderhoud van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving?
9) Wat vindt u van de hoeveelheid speelvoorzieningen in uw leefomgeving.

Ik kan me veurstellen daj' niks an dit schrieven vienen en da'k me de muuite besperen kan en somme alle aandere vraogen op bi'jgelieks vraogen over et anbod van schoelen, zorg- en gezondhiedsveurzienings, sportveurzienings, dörpshuzen, mfc's en et anbod van aktiviteiten die daor anbeuden wodden. De beriekberhied van et eupenbaor vervoer en de dienstregeling daorvan, en de kwaliteit en hoeveulhied an overige veurzienings. Op et plattelaand vienen we daor niks van…

Jow zullen et al gauw mit me iens wezen dat 99,9 percent van disse vraogeboel niet van toepassing is veur et wonen en leven op et plattelaand an een aachterofweggien. Een vraoge over de sociaole woonomgeving gaot over de kontakten mit buurtgenoten mar oonze buurtgenoten bin peerden, koenen, schaopen, geiten, honnen, een peer ezels, een protte voegels en een buurvrouw die haost nooit thuus is. (Vandaor da'k daor ok niet zo vaeke bi'j heur in de slaopkaemer komme.)

A'k an de aachterofweg op et plattelaand ok overlast hebbe van buren, hangjongeren en parkeren van auto's, gaot et veerder. Overlast van horeca, weekmarken en dat soorte evenementen, hondepoep of illegale drugshaandel. En a'k me wel veilig vule. Ze vraogen wieselik niet a'k tevreden bin mit de angifte bi'j de plisie, laestdaegs van die inbraoke...

Ik bin al over de dattig vraogen as de gemiente een betien an himzels toekomt mit vraogen as: bent u op de hoogte van de activiteiten die de gemeente O'werf ontplooit (en niet mit een 'd'), genoeg bi'jdreegt om de leefberhied te beholen en te verbeteren. De laeste vraoge: Denkt u er over na om te verhuizen?
Och, krek as een protte bomen hej't as kiend niet veur 't zeggen, waoj' op de wereld zet wodden. In vergeliek mit een protte aanderen he'k et nog niet iens zo hiel min troffen vien ikzels. Mar ik zol dat niet graeg as een verdienste van de gemiente toerekenen. In mien o.e. internationaole kontakten heur ik vaeke: Nederlaand is et laand van 'mag niet'. Ik voege daor dan vaeke an toe: en krek waor ik woon, hebben ze dat uutvunnen...

As geboren en getogen Stellingwarver kan 'k haost niks bedaenken waor de gemiente een butengewone positieve rolle in speuld het. Wel kan 'k een hiele trits mementen numen waor de gemiente meer kepot maekt as opbouwd het, mit as grootste miskleun vanzels de keern van Appelsche en een miljoenenclaim wao'k de gemiente trouwens niet meer over heure. Ok et verliezen van verschillende rechtzaeken omreden de gemiente zo neudig een Gamma gien toestemming geven wol - en zo now en dan weer wel - om him hier te vestigen, et oolde gebouw van Jonge Poerink mag gien Aldi in, Masmon kreeg eerst wel toestemming mar mos naotied oppakken. Deur meer van dit soorte knullighied het Wolvege now een prachtige Van der Valk die Oostaende ok zo graeg had hebben wol bi'j de krusing Venekoten.

Zo kan 'k nog wel even deur gaon en dan he'k mien eigen kleine leed van ni'jbouwbouw-plan veur een ict-kantoor dat niet moch en die 'k mar inpassen mos in een bestaonde oolde boerkeri'je, mar niet nuumd. Dat Oostaende mit zien kultuurbeleid ok niet bepaold 'toppie' is bleek wel dat ze as ienigste niet een bi'jdrege leverd het an de Biebel in et Stellingwarfs. Oostaende is veur mi'j inderdaod et ultieme laand van 'mag niet', 'kan niet' en 'wil niet' en de ‘heufdstad’ Oosterwoolde is en blift veur mi'j een mal tochtgat.

Et toppunt van kneuterighied is mi'j persoonlik - weliswaor al een poos leden - overkommen da'k as ienigste in de hal van et - doe - spiksplinterni’je gemientehuus toch echt eerst een nommertien trekken mos, eer ik an de beurt kwam...

Ik gao d'r now onderhaand mar vanuut da'k genoeg toelicht hebbe om te vienen dat disse enquête over de leefberhied in mien buurt, wiek of leefomgeving niet veur mi'j bedoeld wezen kan. Aj' eins meer as - veeruut - de helte van de vraogen beantwoorden moeten mit 'n.v.t.', wat het zoks dan veur nut?


© Piet/er Bult