Niet doen: Deel III

Terug naar Artikelen
Węrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


Niet doen: Deel III

Op 12 februari 2011 kondigde Minister Donner een nieuwe taalwet aan die gelijke rechten van het Nederlands en de Friese taal vast moet gaan leggen. Deze nieuwe taalwet moet inwoners van de provincie Fryslân het recht geven om bij de overheid en de rechtbank de Friese taal te gebruiken. De nieuwe wet zal gaan gelden voor heel Frylân, met uitzondering van de Waddeneilanden en de gemeente Weststellingwerf(?). De heer Donner: ‘Met deze taalwet wil ik enerzijds het gebruik van de Friese taal verbeteren en anderzijds het Fries als taal behouden.

Dit lijkt natuurlijk een zeer lovenswaardig streven maar sinds 11 mei 1956 bestaat deze wet reeds: 'Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.'; voor het laatst gewijzigd op 1-1-2009.

In 1995 heeft de overheid het Nedersaksisch in Nederland erkend onder Deel II van het Europese Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. Op 25 maart 2010 heeft een delegatie van de provinciebesturen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en de gemeentebesturen van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, een verzoek aan het Rijk ingediend (toenmalig staatssecretaris mw. A. Bijleveld-Schouten) om het Nedersaksisch onder Deel III van het Europese Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden erkend te krijgen.

Vr.: Hoe denkt de Minister om te gaan met het Nedersaksisch en meer specifiek met het Nedersaksisch in de beide gemeenten Oost- en Weststellingwerf binnen de Friese provinciegrens? Ook binnen de beide gemeenten is het gebruik van het Nedersaksisch dialect, het 'Stellingwerfs', momenteel reeds toegestaan door de beide gemeentebesturen.
Vr.: Beoogt de Minister met invoering van deze nieuwe wet - en een eventuele erkenning onder Deel III van het Nedersaksisch - o.a. de mogelijkheid van drietaligheid in provinciale procedures en een rechtsgeding bij de Rechtbank en het Hof in Leeuwarden?
Vr.: Hoe denkt de Minister om te gaan met de uitzonderingen van de Waddeneilanden en de gemeente Weststellingwerf? Voorwat betreft laatstgenoemde gemeente moet rekening worden gehouden met een mogelijke fusie op niet al te lange termijn met o.a. het meer Friese Ooststellingwerf.

Dit wordt een bestuurlijke warboel en is op dit moment dan ook duidelijk een stap te ver..!

Alle inwoners binnen de Friese provinciegrenzen - inclusief de van oorsprong Nedersaksen - beheersen de Nederlandse taal in een voldoende mate om het Nederlands als standaard taal te hanteren. Dat daarnaast het Fries in de provincie Fryslân en het Nedersaksisch dialect (het Stellingwerfs) daarenboven in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf gebruikt mag worden in de communicatie tussen burgers, bestuur en rechterlijke macht is prima (komt overigens nagenoeg niet voor!) maar aanpassing van de Wet en erkenning onder Deel III van het Handvest zal slechts een spraakverwarring in het dagelijks bestuur en rechtsgang bevorderen. Ook kan het begrijpelijk verstaan de - vermeende - extra dimensie die dat voor de enkele autochtone spreker zou toevoegen, niet worden gevraagd van rechters, advocaten, griffiers en andere betrokkenen.

Uiteraard staan wij zeer positief tegenover het gebruik van (onze) minderheidstalen maar zijn bang dat door nieuwe wetgeving (nog) meer versnippering van belangen optreedt en dat gebruikers van die minderheidstalen zelfs ‘en bloc’ juist zullen afhaken bij het gebruik. Ook zal het de onderlinge strijd aanwakkeren tussen verschillende groeperingen.

Verzoek
Wij verzoeken de Minister eerst - (meer en) vooral onafhankelijk - onderzoek te laten uitvoeren naar wens en noodzaak en in afwachting van de uitkomst daarvan geen wijzigingen aan te brengen in de huidige Taalwet m.b.t. het Fries en tevens het ingediende verzoek om erkenning van het Nedersaksisch onder Deel III af te wijzen.


© Piet/er Bult