Limosa limosa

Werom nei Gedichten
Werom nei Frysk
Home


Limosa limosa

de lde skries sjocht
mei wiete eagen
hoe't in moune
de wyn opheint
it wetter sakje lit

in lyts boer mei
in grutte trekker
de greide ferskuort
en jarre bedbet

hy sjocht net mear
syn te bebrieden aaikes
yn syn smk nusje

de lde skries kin wol janke
mar nimmen harket
nimmen die't him hjrt


Piet/er Bult