Anoniem

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anoniem

In et leste van 2001 was d'r nog al wat te doen om en over een anoniem stokkien in et e-blad 'An de liende'. Begin van 't ni'je jaor was d'r gedoe om en over anonieme stokkies op de webstee www.stellingwerf.nl van Boom Pers. Borgemeister Van Klaveren van Westaende vuulde him 'zwaor bedriegd' neffens de LC (7/1). Van Klaveren in zien ni'jjaorstoespraoke: 
"Verwerpelijk is dat deze oproepen anoniem konden worden geplaatst op de website Stellingwerf.nl van de Koninklijke Boom Uitgevers Groep. De directie van deze uitgeverij moet zich zo langzamerhand eens gaan realiseren dat ook zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het geven van gelegenheid aan raddraaiers om anoniem op te roepen tot actie heeft niets van doen met begrippen als journalistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting en is dan ook op geen enkele wijze te rechtvaardigen."

Een oold spreekwoord dot nog de hieltied opgeld: zo de oolden zongen, zo piepen de jongen. Disse zegswieze mos ik an daenken doe 'k Van Klaveren zien opmarking tot mi'j deurdringen leut. Ik geleuf eins niet zo in et wiezen mit et vingertien, en vanzels altied naor 'de aander'. Now heb ik die kraanteboel van Boom Pers ook niet zo hoge mar om die now in de schoenen te schoeven dat - veural - zi'j de oorzaeke wezen zollen van de ongeregeldheden in Wolvege, wil me eins niet an. Is Van Klaveren lichtkaans (ok) een betien een digibeet? Haost alle kraanten mit een internetedisie bieden de meugelikhied an de leesder tot et leveren van kommentaor op de redaktionele stokkies. Haost al die kommentao-ren bin anoniem of op zien minst onder een schoelnaeme. Iederiene het vandaege-de-dag wel een haandvol anonieme naemen op et wereldwiede web. Ok disse kraante vragt netties: "We verzoeken dringend een ieder die reageert zich te houden aan de regels van fatsoen, wet en privacy. De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen." Mar ja, die greenzen van fesoen liggen now ienkeer niet veur alleman geliek.

Echt anoniem is et trouwens niet want et is niet aanders as waor ik in mien jongestied mit grootbrocht bin in o.e. de Liwwadder Kraante: "Naam en adres bij de redaktie bekend" onder een hiele protte inzunnen stokkies. Ok op et internet bin 'Naam en adres' altied bi'j de redaktie bekend. As d'r dan ok - wettelike - regels overschreden wodden, het et OM altied de meugelikhied om in te griepen. Gewoonlik komt et daor niet van omreden de meerste van ditsoorte uterings niet al te serieus neumen wodden moeten en de kraante zels altied de meugelikhied het om et kommentaor uut de lieste vot te haelen. En as zokke kommentaoren niet op de webstee van de kraante optekend wodden zollen dan het die meraokelse jeugd wel aandere meugelikheden om mekeer in te seinen om mit te doen an Allah mag weten wat. De bosschopper is in mien ogen hier dan ok niet de schuldige.

Et is neffens mi'j meer de totaole verloedering van et volk, hoewel we daor weer niet al te zwaor an tillen moeten. Oonze buurman was vroeger ok niet bliede, awwe op ooldjaorsdag aovens zien dongwaegen uutenneer schroefd hadden en op et platte dak van de schoele weer losvaaste inneneer zet hadden. Kattekwaod en een inkelde keer krek even slimmer as dat, is van alle tieden. En ik kan mi'j best wel een betien veurstellen dat die jongen, vaeks al mit een mooi borreltien aachter de kneupen, et as een uutdaeging zien as de ME dan ok nog besteld wodt. Spektaokel in Wolvege..!

Welopgevoede burgers kun vandaege-de-dag trouwens ok niks meer velen van et kattekwaod van de jeugd. Welopgevoede burgers hebben vaeks niet iens de tied en bin de keunst verleerd om jongen de greenzen te leren. Thuus niet, op et wark niet en in de vri'je tied al hielemaole niet. Lichtkaans wel tachtig percent van de oolden is et eins niet weerd om jongen op de wereld te zetten want ze hebben ja hielemaole gien tied veur een degelike opvoeding. Nee, ok niet de schuld van die oolden mar de schuld ligt in et verschoel van disse tied. We verdoen mit mekeer de kotte tied dawwe hier binnen mit et streven naor altied meer, meer en nog es meer. En krek as in vroeger jaoren is et vaeks de gegoede staand die oons al dat lekkers veurspiegeld.


Piet/er Bult