De Schrieveri’je Pries

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


De Schrieveri’je Pries

Et geheim van de Schrieveri'je Pries

Op de zwaorbeveiligde bladziede van de webstee (https://secure.weststellingwerf.nl) van de gemiente Westaende kwa'k et Riegelment tegen van 'De Stellingwarver Schrieveri'je Pries'. Bovenan op die geheime bladziede (zie: blz. 26) kwa'k een geheime verburgen link tegen 'Naar tekstversie' mar die  bleek niet te warken. Nao wat zuken hier en daor vun ik 'm liekwels wel. Alliend was et niet wat ik zocht want ik kwam op de Webwinkel van Westaende terechte! Onderan de geheime bladziede van et Riegelment kwa'k et 'Ni'je Riegelment van de De Stellingwarver Schrieveri'je Pries' tegen. Ik vun tussen et 'oolde' en et 'ni'je' riegelment trouwens gien iene letter of gien ien letterteken verschil tegen. Hoezo ‘oolde’ en ni’je’? Vremd, vremd, vremd...

Et wodt nog vule vremder a'k dommiet et riegelment es leze, mar eerst disse geheime webstee (https://secure…) mar es goed bekieken.
De grondslag veur disse 'Verordening' van de Schrieveri'je Pries ligt vaaste in Art. 149 van de Gemeentewet, neffens de webstee. Toch es kieken wat dat Art. 149 dan wel inhoolt: "De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt." Tjonge, jonge... de raod oordielt disse Schrieveri'je Pries in et belang van de gemiente!

A'k even veerder kieke as de neuze lang is dan liekt mi'j Art. 150 eins meer van toepassing: "De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken." Een Art. 149a komt me in dit verbaand wat had an, in dit verbaand: "Indien het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van een voorschrift van een verordening, dat strekt tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of tot bescherming van het leven of de gezondheid van personen vereist dat de met het toezicht op de naleving of de opsporing belaste personen bevoegd zijn binnen te treden in een woning zonder toestemming van de bewoner, kan de raad deze bevoegdheid bij verordening verlenen."

Neffens de 'Verordening' op de webstee van Westaende wodt de officiŽle naeme nuumd as: Rieglement Stellingwarver Schrieveri'je Pries. Kiek es goed naor et woordtien: ‘Rieglement’ in de officiŽle naeme. De Citeertitel van de Verordening het dezelde naeme: Rieglement De Stellingwarver Schrieveri'je Pries.
Et woord 'rieglement' komt liekwels niet in oons prachtige Woordeboek veur en bi'j 'riegelement' wodt verwezen naor 'riegelment'. Alliend al over et goeie en et kwaoie, over et onderscheid en de overienkomst tussen 'riegelment' en 'regelement' zo'k een hiele Liende volschrieven kunnen. Dat doe 'k nog wel es in de Taeltuun.

In et 'Riegelment van De Stellingwarver Schrieveri'je Pries' zels wodt et gelokkig konsekwent 'Riegelment' nuumd. Lao'k dat Riegelment es naoder beschouwen:

In Art. 1 wodt zegd dat de gemienteraoden van Oost- en West-Stellingwarf tegere een pries veur et schrieven in et Stellingwarfs instellen.
Hier moe'we bi'j antekenen dat de naeme van de iene gemiente Ooststellingwarf en van de aandere gemiente Weststellingwarf is. Zoks kan gienertied Oost- en West-Stelling-warf wodden mar moet Oost- en Weststellingwarf wezen, vanzels.

Art. 2 raost me in ienkeer toe: De literaire pries...
Tjonge, jonge, een literaire pries nog wel! Op de hiele liest van literaire priezen in Nederlaand of specifiek op de liest van Friese priezen koj' disse Schrieveri'je Pries liekwels nargens tegen, wiels bi'jglieks de 'Limburgse literatuurprijs' wel op Wikipedia nuumd wodt. Al te belangriek zal oonze literaire pries dan ok wel niet wezen. De pries in Limburg gaot om € 1.000 en neffens oons riegelment (Art. 8) is d'r € 500 te verdienen. Dat bedrag, daor is wat vremds mit, mar daor kom ik dommiet nog op weeromme.

In Art. 3 raost een warkgroep mi'j vanalles toe mar wie of wat is toch die warkgroep?

Art. 4 geft et doel van disse pries:
(a) et anvieteren en verzorgd bruken,
(b) et mitwarken an et uutbouwen en
(c) an een betere gruui en bluui van de Stellingwarver literetuur.
Sub (d) gaot over: "… van de beleving van Stellingwarver schrieveri'je deur schrievers en lezers uutkommen tot een beter begrip van en inzicht in de literetuur in et algemien."
Hier begriep ik niks van...

Et wodt al haost wat saai mar Art. 5 stokt uut wat onder et Stellingwarfs begrepen wodt en Art. 6 zegt dat dielnemers de Bergveld-spelling bruken moeten of een reden opgeven moeten waoromme ze dat niet daon hebben. Krek as bi'j Art. 5 kun d'r ok bi'j dit artikel deskundigen vraogd wodden om mit te overleggen.

Art.7 slŲt eerder inzunnen wark uut, as et om een vertaeling gaot dan moet et oorspronkelike wark mit opstuurd wodden en juryleden meugen zels niet mitdoen.
Hoezo eerder inzunnen wark op een webstee? En stel, ik zegge mit naodrok: stel, ik zol de 'Biebel in et Stellingwarfs' opsturen willen. Waor zo'k et oorspronkelike wark van Petrus, Paulus en Mozes bi'jglieks wegtoveren moeten? De biebelvertaeling wodt dan ok uutsleuten…

Art. 8 geft een vaaste vermelding van de pries, die bestaot uut: een oorkonde en een geldbedrag van € 500,00. Ik zee krek even eerder al: in de niet-erkende tael, et Limburgs is alderdeegst € 1.000 beschikber. Now, dat vunnen de gemientebesturen van Oost- en Westaende eins ok neudig. Neffens de kraante NOS, 10 nov. 2010, is d'r now dan ok € 1.000 euro beschikber veur de Stellingwarver Schrieveri'je Pries. Mar dit is vanzels in bikkelhadde tegenspraoke mit et eigen Riegelment; dit kan dan ok domweg niet!

Art. 9 zegt dat de pries iens in de twie jaor uutrikt wodden zal. Et officiŽle Riegelment van de gemiente Westaende gaot in op 01-01-2009 (datum inwerkingtreding), gien 'Terugwerkende kracht' en de 'Ontstaansbron' is van 12-01-2009.
Now wil et geval dat bi'jglieks Christine Magour op 2 oktober 2006 disse pries al es kregen het in et Gemientehuus van West. De pries was doe: € 500 euro en een oorkonde. Veurig jaor (2009) is disse pries wunnen deur Roely Bakker en kleindochter Renťe.

In 2003 is disse Stellingwarver Schrieveri'je Pries trouwens veur et eerst uutrikt an wijlen Jan Veldhuizen.
Toch knap allemaole veur een pries waorvan et Riegelment eerst in 2009 bedocht en vaastelegd is.

Art. 10 zegt dat de pries omstebeurten deur de borgemeister van Oost- en Westaende uutrikt wodden zal. Ze meugen ok een aander anwiezen mar dan moe'n ze d’r wel omme daenken dat et een 'bekende persoonlikhied' wezen moet. Toe mar...

As dan, neffens Art. 11, deur de gemientebesturen twie deskundigen anwezen wodden moeten en een dadde deskundige anwezen wodden moet deur de warkgroep H.J. Bergveld-pries, dan durf ik de stelling wel haost an dat d'r zo gieniene overblift die dan nog een fesoenlik wark insturen kan. Awwe alle mitwarkers van de gemienten, et belangriekste instituut, de warkgroep en de jury uutsluten blieven d'r krek as veurig jaor nog mar krek zeuven personen over die veur de pries in anmaking kommen kunnen zollen..!

Alle details uut et riegelment za'k je veerder besperen mar bi'j slot van zaeke nog ien hiel belangriek stokkien: borgemeister Gerard van Klaveren wodt in et Riegelment nuumd mit de akkedemische titel 'drs.'. Dit kan niet en dit mag alderdeegst neffens de Nederlaanse Wet niet iens. Van Klaveren het mi'j persoonlik zegd dat hi'j gien 'drs.' is en een akkedemische titel is in Nederlaand een bescharmde titel. Die meuj' op straffe van een boete van de twiede kattegorie, niet bruken aj' die niet eerlik verdiend hebben (zie: Art. 435 Wetboek van Strafrecht).

In de toelichting wodt o.e. nog zegd dat 'in begriepelike tael' uutlegd wodt dat et hier gaot om kreatief wark van schrievers op et in artikel 3 bedoelde vlak, en dat meensken die veur disse wedstried wark insturen willen hier niet lezen hoeven, dat heur wark al wat 'literaire enkenning' had hebben moet. Mar et was toch wel een literaire pries..?

Hoezo literaire erkenning? Hoevaeke het Pieter J. mi'j al veur de voeten smeten dat hi'j altied zoe'n muuite hadde mit mien wark omreden we dan eerst in diskussie gaon mossen over de kwaliteit van dat wark, en dat wol hi'j niet...
Now ja, en dat in de toelichting ok nog even zegd wodt dat de deskundighied van de Schrieversronte inreupen wodden kan, zal je dan ok gien ni'jdoen...

In et, neffens Art. 3, verplichte kraante-artikel in o.e. de NOS van 10 november 2010 wodt et thema van de Schrieveri'je Pries 2011 bekend maekt: de 'Webstee' is et onderwarp. Daormit wo'n dan drekt een mooie protte uutsleuten van dielnaeme. Joukje bi'jglieks, mar ik weet wel van vule meer schrievers die gien komputer hebben. Van een hiele protte is trouwens bekend dat ze de wereld annenneer schrieven mar now juust niet op een eigen webstee: Koosje, Roely, Grietje, Cees, Ate, en gao zo mar deur. O, now zie 'k et al, et is ok hielemaole niet veur Joukjes, Koosjes, Grietjes, Cesen, Ates en zokke personen bedoeld. Et is alliend veur: verienings, instellings en orgenisaosies in de dŲrpen Oost- en Weststellingwarf, neffens de kraante. In de kraante hebben 'ze' et over "de gedaachte daor aachter is dat een webziede..." Een webziede? Wat is dat veur ding? Website wodt vertaeld as webziede? Mien god, en dat zal o.e. mien inzunnen wark beoordielen? Wie is die warkgroep, wie is die jury?

In de eerste helte van volgend jaor zullen de webzieden riegelmaotig bekeken wodden deur de jury?!?
Neffens Art. 15 van et Riegelment moet inzunnen wark veur 1 meert van et jaor van uutrikkinge binnen wezen bi'j de siktaoris van de warkgroep. De eerste helte van et jaor duurt tot aende juni en hoe zol de siktaoris oons wark van de webstee dan anleverd hebben willen? In HTML-codebri’j..?

Konklusie (van ofkeuring)
Al mit al keur ik dit Riegelment van en dielnaeme an de Stellingwarver Schrieveri'je Pries of o.e. op grond van (a) et misbruuk van de titel van Van Klaveren, (b) de meer as rommelige datering van nuumde daotums in et Riegelment t.o.v. et al eerder uutrikt wodden van de Pries en (c) de misleidinge deur et in de kraante numen van een hoger geldbedrag (in de verplichte kennisgeving neffens Art. 3) as dat de pries neffens et Riegelment (Art. 8) toestaon wodden kan.

Liekewel over mien persoon as mien wark is deur een groot pat van de orgenisaosie van disse pries, m.n. deur bestuur en direktie van de Schrieversronte al zovule negatiefs zegd dat mitdoen deur mi'j niet aanders as op 'wraokinge' van de warkgroep uutdri'jen kan. Krek as et nog de hieltied numen van 'leden' van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, wodt de wettelike grond rond de orgenisaosie van disse Schrieveri'je dan ok mit grote (plat)voeten treden! Ik kan beslist niet begriepen dat de beide gemientebesturen hier an mitdoen willen, kunnen en meugen!!
Ik hebbe de beide gemientebesturen en de Perveensie mit dit schrieven dan ok in kennissteld, mit as doel om de uutrikkinge van disse Pries op disse wieze onmeugelik te maeken, want orgeniseerd mitdoen an overtredings van de Nederlaanse Wet hiet 'lid wezen van een kriminele orgenisaosie' en dat, dat moej' toch niet willen..!
Moch ik et verkeerd zien, dan heur ik dat graeg...


© Piet/er Bult