Een hiele uutpluzeri'je

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Een hiele uutpluzeri’je

Vertaelen liekt vanzels wel es makkelik mar kiek es een klein stokkien over oonze schoolder mit hoe veer wi’j bi’jtieden gaon (moeten).

In Genesis 3:15 staot in de NBV:
     Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
     tussen jouw nageslacht en het hare,
     zij verbrijzelen je kop,
     jij bijt hen in de hiel.

Now bin Stellingwarvers et ok wel es niet hielemaole mit mekeer iens mar ‘vijaandschop stichten’ doen ze niet gauw. Hoe kriej’ zoks now fesoenlik vertaeld? We pakken d’r dan eerst es wat aandere boeken bi’j, bi’jglieks:

De Naardense:
     en vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw,
     tussen jouw zaad en haar nazaat;
     hij zal jou voor het hoofd stoten,
     jíj zult hem bijten in de hiel.

De Afrikaanse:
     En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou,
     en tussen jou saad en haar saad.
     Hy sal jou die kop vermorsel,
     en jy sal hom in die hakskeen byt.

De Statevertaeling:
     En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw,
     en tussen uw zaad en tussen haar zaad;
     datzelve zal u den kop vermorzelen,
     en gij zult het de verzenen vermorzelen.

De NBG-51:
     En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
     en tussen uw zaad en haar zaad;
     dit zal u de kop vermorzelen
     en gij zult het de hiel vermorzelen.

De Grunninger:
     Ik zel moaken, dastoe en de vraauw vijanden worden
     en dien noazoaten en heurent gelieke goud.
     Zai zellen die de kop
     en doe zelst heur hakken verbriezeln.

Dan perberen we uut te vienen wat d’r mit zoe’n tekst eins bedoeld wodt, wawwe hier uut begriepen moeten. En dan bliekt oons dat:

1. “en Ik zal”: Dit vonnis wodt veurnaemelik uutspreuken tegen de duvel, de saotan die et meerste de oorzaeke was van de zundeval van de meensken.
2. “uw zaad”: Hier wo’n eins alle kiender van de duvel mit bedoeld (zie: Jeh 8:44.)
3. “haar zaad”: Dit zaod is eins alliend de Here Christus, die deur zien dood en de kracht van zien Geest de duvel al zien geweld ontnemt (zie: Ps 110:1, Jeh 12:31, Rom 16:20, Hebr 2:14 en 1 Jeh 3:8.)
4. “en gij zult het”: De duvel en zien zaod zullen Christus en zien gemiente vervolgen, mar niet uutroeien en verdarven kunnen.

Kieken we alliend naor de eerste riegel, mit de vraoge: wat zal ik?:

- vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw
- ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw
- ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw
- ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou
- vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw
- ik zel moaken, dastoe en de vraauw vijanden worden

Ik zal zetten, ik zal stellen, ik zal stichten en ik zal moaken (ik zal maken). Allemaole mooi en prachtig mar gien Stellingwarfs.

Dan vergelieken we es wat:
Als teken zal ik een regenboog (aan de hemel) zetten / stellen / stichten / moaken  / <en nog andere mogelijkheden>.

Mit al disse kennis in et aachterheufd wodt et in et Stellingwarfs dan zoks as:
     Tussen jow en de vrouw za’k gekilster kommen laoten,
     tussen jow naogeslacht en heurend,
     zi'j verbriezelen je kop,
     ie bieten heur in de hiele.

Al mit al, een hiel gepuzel, alderdeegst ok nog altied, aj’ et niet uut de oolde taelen mar – liekt lekker makkelik – uut et Nederlaans weg vertaelen.

Biebelvertaelen… beginne d’r dan ok mar niet an..!


© Piet/er Bult