Et luustert nauw

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Boekbespreking

Het luistert nauw; de NBV nader bekeken
Schrievers  : Karel Deurloo en Nico ter Linden
Uutgeveri'je: Van Gennep te Amsterdam, 2008

Et luustert nauw

Kotleden kree'k et Nederlaanse boek mit disse titel onder ogen. De twiehonderdtachtig bladzieden he'k in een dag of wat hielemaole deurvrot. In dit boek geven hooglerer Oolde-Testement Karel Deurloo en domenee Nico ter Linden een hiele protte kommentaor op de Ni'je Biebelvertaeling (NBV). In een stellige overtuging kraeken ze de NBV beheurlik of, en geven een protte veurbeelden hoe et in heur ogen dan wel moeten hadde.
Hebben ze geliek..?

Meensken die doofbliend aachter aanderen anlopen, he'k deur mekeer vaeks wat een hekel an. Meensken die roepen dat et wark van een aander allemaole vreselik verkeerd is, he'k vaeks ok wat een hekel an. Meensken mit kommentaor *en* argementen daor omhenne, he'k op veurhaand vaeks gien hekel an want die zetten mi'j op zien minst an et daenken. Deur over die argementen nao te daenken kan 'k die weerleggen of ik kan d'r (veur een pat) in mitgaon. Et geft mi'j in ieder geval een briedere kiek op de (on)meugelikheden. Over et goed of verkeerd vertaelwark van de NBV he'k gien oordiel omreden de Nederlaanse tekst uut de oolde Hebreeuwse, Aramese en Griekse tael vertaeld is, en ik die oolde taelen niet machtig bin. Op veurhaand twiefel ik gien mement an de Ni'je Biebelvertaeling deur et NBG omreden daor zoe'n roem dattig kundige meensken jaorenlange mit in de weer west binnen. 'Et luustert nauw' he'k - deur de vule veurbeelden - mit een protte aorighied lezen en et het mi'j ok slim an et daenken zet. Et Nederlaans en Stellingwarfs bin 'k wel - en alderdeegst bovengemiddeld, al zeg ik et zels - machtig. Hoe hebben wi'j et daon..? Hawwe et beter doen kund..? Hadde et hier en daor aanders moeten..? D'r zullen dommiet toch gien Stellingwarvers wezen die krek zoe'n dik boek as kommentaor op oons wark schrieven zullen, of...

In eerdere nommers (Liende-06-07, ..06-08 en ..06-09) he'k al es hiel precies uutstokt wa'k onder kwaliteit verstao en wa'k daor van viene: de kwaliteitsvraoge hangt vaeks of van waoj' et warkstok toe bruken willen. 'Et luustert nauw' is neffens mi'j alliend al een prachtig boek om uut leren te kunnen hoe aj' mit aandere ogen naor een vertaeling of naor aander aandermaans wark kieken kunnen. Mien punt van kritiek op dit boek dri'jt veural om de stellighied van heur woorden waor de heren mi'j haost wat mit op et verkeerde bien perberen te zetten. Et liekt krek as ze hielemaole geliek hebben en dat de vertaelers van de NBV niet goed wies west binnen. Deur d'r now krek even langer mit in de hangmatte te liggen en mien verhael over kwaliteit nog es over te eiden kom ik tot de slotsomme dat de beide mannen hier en daor dan misschien wel wat geliek hebben mit wat ze zeggen mar et is ok krek as ze et niet over de NBV hebben. De heren hebben hiele aandere uutgangspunten as de NBV en hebben daor ok nog es hiel eigen idenen bi'j. Ze zeggen bi'j slot van zaeke niet dat de kwaliteit van de NBV niet goed is - now ja, dat zeggen ze eins wel - mar zi'j willen een aandere vertaeling, iene die voldot an *heur* kwaliteitseisen. Heur idenen over dit vertaelen kommen eerder uut op de oolde Statevertaeling as op de NBV. Ze zeggen eins dat ze et graeg aanders had hebben wollen omreden zi'j et aanders zien, aanders beoordielen. Jammer, mar zo konkreet is vertaelen now ienmaol niet, en et vertaelen van een boek as de Biebel al hielemaole niet...

Doe ik in 2003 wat doende was mit vingeroefenings in et vertaelen van de Biebel ha'k eins alliend mar veur ogen dat et mooi wezen zol as d'r een oold en beroemd boek as de Biebel in et Stellingwarfs wezen zol. Niks meer en niks minder. Eerst naotied hewwe de doelstelling en et raemwark (van kwaliteit) d'r bi'j bedocht. Doe et perbeersel Genesis klaorlag bin 'k eerst naor Bloemhoff toe lopen mit de vraoge as et him in zien stried om et Stellingwarfs onder diel III van et Europese Handvest te kriegen helpen zol as d'r zoe'n vertaeling van de Biebel in et Stellingwarfs wezen zol. Dat was neffens him niet zo (waorvan akte!). En domenees kun heur over et algemien zels wel aorig redden mit de oolde taelen dat bi'j slot van zaeke kowwe vri'jelik oons eigen kwaliteitseisen vaastestellen. Dat hewwe dan ok daon: wi'j doen et zo goed awwe kunnen en willen d'r gien dattig jaor mit ommevrotten mar in een te overzien tiedsrek et heidens kerwei daonmaeken. We hebben ok vaastesteld dawwe dat boven (Stellingwarfs) gemiddeld goed kunnen. Bi'j slot van zaeke hewwe vaastesteld dat d'r vast een peer binnen die et lichtkaans beter kunnen, mar die et beter kunnen zullen et lichtkaans niet klaorkriegen om oonze kwaliteit in een redelik tiedsrek te overtreffen.

Et luustert nauw. Ja, et luustert zeker nauw. Hoe nauw et luustert zegt liekewel niks over de kwaliteit die et vertaelwark het, of misschien wel haelen kan mar misschien hielemaole niet de bedoeling is. Op vergeliekbere meniere hewwe op dit plak al een hiele protte kommentaor geven op et prachtige Stellingwarfse Woordeboek van Bloemhoff. D'r staon vast wel es deengies bi’j daoj' et mit iens binnen en aandere deengies zuj't misschien niet mit iens wezen. Now en..., et is mar krek waj' d'r van verwaachten. Aj' et Woordeboek alliend bruken as ingelegde vulling veur je boekekaaste dan komt et niet zo krek mit wat d'r allemaole goed of verkeerd in staot. Aj't as wetenschoppelik wark van dattig jaor zien, dan koj' lichtkaans argens aanders op uut. Beide is niet mit uutsluting van de aandere meugelikhied goed of verkeerd, mar de kwaliteitseisen liggen aanders. Daor gaon neffens mien bescheiden miening de schrievers van 'Et luustert nauw' dan ok de mist in. Zi'j vienen de NBV niet goed (genoeg) neffens *heur* maotstaf, heur kwaliteit, mar willen een aandere, een eigen vertaeling, zegge mar gerust: een eigen interpretaosie. Gewoon doen, zo'k zeggen. Iederiene moet gewoon zien eigen Biebel dan mar maeken...


Piet/er Bult