Produsktverslag

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Produsktverslag

As siktaoris van een stichting moej' o.e. jaorliks verslag doen van wat d'r et veurige jaor allemaole gebeurd is. Jammergenoeg he'k eins mar ien fesoenlik - now ja, fesoen-lik? - veurbeeld in oons taelgebied om "te kieken hoe aanderen dat doen." Omreden et eins mar et ienigst meugelike veurbeeld is he'k "Et Jaor- en Produktverslag 2009" van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (sSr) d'r mar es bi'jpakt. Op bladziede iene wodde ik drekt al wat triestig deur een opmarking die bliekber bi'j heur in de Statuten staot onder de 'doelstelling’ lid h. staot: "het [ x ] onderhouden en [ x ] bevorderen van kontakten met personen, groepen en instellingen, die geacht worden het Stellingwerfs en de uitingen hierin te bevorderen of te willen bevorderen." Op et plak wao'k d'r zels haoken tuusenin zet hebbe is bliekber et woortien 'selektief' d'r as zetfout tussenuut valen. Een betien triestig...

Positief
Van de eerste alinea op de twiede bladziede wo'k alweer een betien triestig "Et bestuur konstateert dat in et jaor 2009 verschillende projekten en/of aktiviteiten van de Stichting uutvoerd of opzet binnen en tot mooie risseltaoten leided hebben of leiden gaon." Ik begriep hieruut daj' alliend de positieve zaeken numen en de wat minder positief verlopen akties onder de pette holen. Gien (redelik) objektief verslag mar beheurlik naor jezels toe kleurd. Hmmm... zo zol ik niet willen mar ja, as zoks subsidie opsmit is et lichtkaans niet onhaandig om et zo te doen. Aanderen zullen et misschien aanders lezen mar aj' weten wat ik wete (dat de Gemiente bi'jglieks de sSr om advies vragt bi'j pattie belangrieke zaeken) dan liekt et mi'j krek toe as de sSr heurzels een prestigieuze pries toekend het, de H.J. Bergveldpries die iens in de zes jaor uutrikt wodt an een persoon of instaansie die van groot belang is of west het veur et behoold, mar veural veur et meer bruken gaon van et Stellingwarfs. Zoe'n pries zol ik op disse meniere niet iens hebben willen! Ik wor hier een betien triestig van...

Twie geldstromen
In de volgende alinea, onder et koppien 'Verslaglegging' vaalt et mi'j vot op dat de sSr de financiŽle verslaglegging (van de sSr ťn van de Stichting Et Boekefoons) uutbeste-ded het an MRW-Accountants in Wolvege. Zoks kuj' inderdaod beter uutbesteden aj' zels niet bi'j machte binnen. Ik wil trouwens toch nog es naovraoge doen bi'j MRW-Accountants wao'k een dudelik financieel verslag van Et Boekefoons vienen kan want naost een peer kotte optekenings verweven in et financiŽle verslag van de sSr, kom ik dat nargens tegen. D'r zal dan ok gien meens weten hoe Et Boekefoons an centen komt en waor ze die krek an uutgeven. Daor wo'k ok weer een betien triestig van...

Daegeliks bruken van tael is gien wetenschop
Nao een ure in de hangmatte besluut ik toch om dit verslag veerder deur te spitten. Eerst mit de bedoeling as veurbeeld veur hoe as zoks moet mar et wodde gaondeweg eerder een veurbeeld van hoe et niet moet, naor mien idee. In 2009 was d'r mar ien bestuurlik overleg mit de beide Stellingwarver gemienten en de perveensie, staot in et verslag, en wel op 15 april. Zoe'n opmarking het zien uutvalen. Et kan goed uutpakken omreden alles naor weens gaot of et kan wel es op mindere tieden duden. Ik perbeer mezels neutraol te holen mar 'vrees ok mit grote vreze' want et belangriekste onderwarp was et stopzetten van de subsidie t.b.v. et Wetenschoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding. Mien vrees is 'ten positieve gekeerd' doe ik over dat stopzetten leesde; inderdaod hool now mar es op mit al die Wetenschoppelike Onderzuken. Aj' een ure in Oosterwoolde en een ure in Wolvege op de mark staon gaon te luusteren dan weej' veur nul centen haost liekevule as daj' zoe'n 50.000 euro uutgeven en d'r dan de naeme 'Wetenschoppe-lik' an geven kunnen. Wat kuj' daor een protte mooiere en betere dingen veur bedaen-ken. Aj' zovule centen besteden an projekten rond jeugd en tael, hej' aorig meer rende-ment, zegt mien nochteren verstaand. Ik wor hier dan ok weer een betien triestig van...

Vrundekraom
Ik bin nog niet op de helte van de twiede bladziede, van de twienendattig. As leesder en kritikus kan 'k mien tied eins wel beter besteden mar ik wil toch weten hoe aj' een goed jaorverslag maeken en begin et now dan mar as wark, as vri'jwilligerswark weltever-staon, te bekieken en vrot gewoon veerder. Et is best volk mar kom niet an de centen. Et ontslag van 'de mitwarker' wodde dan ok te vuur en te zweerd be- en anvochten. De hiele vrundekraom wodde d'r bi'jsleept zoas perf. Niebaum uut de permosiekemmissie van 'de mitwarker' en mitveurzitter Ten Oever van de SONT, iene wao'k eerder al mit meer as vuuf minpunten ofscheid van neumen hadde. In dezelde tied wodde d'r ok nog overleg voerd mit de direktie van de Iesselakedemie (de vrouw van 'de mitwarker') en de taelkammeraoden van et Huus van de Taol in Drente. Allemaole ieder op himzels lichtkaans beste meensken, mar aj' je beste vrunden de oorlog injaegen, dan bej' toch ok diepe zonken, liekt mi'j. Hier wor ik alweer wat triestig van...

De poot stief
Mit nog hulpe van etzelde slag kammeraoden wodde d'r nog meer an daon, mar gelok-kig, de beide gemienten en de perveensie hadden et allemaole deurzien en hullen de poot stief. Et bestuur van de sSr konstateerde dat mit et votbezunigen van et Weten-schoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding een belangrieke stiel(?) van et bientwark van de sSr deurzaegd was. Ik wol ditkeer eins niet een mierkerd wezen die op alle taelflae-ters zoolt legt mar in de goeiighied, wat is een 'stiel' in dit verbaand? Een 'pielder' of een 'staonder' ha'k beter begrepen! Niet zo hiel slim mar toch ok weer een betien triestig...

Overal een mannegien veur
Et heufdstok 'Passenniel' mos ik wel twiekeer lezen om te begriepen wat daor now eins krek ston: ien keer in de maond is d'r warkoverleg en ien keer in veertien daegen et meer inhooldelike stafoverleg. De staf bestaot uut staflid Pieter Jonker en direkteur Sietske Bloemhoff. Kiek es an, dat bin nog es belangrieke zaeken om in je jaorverslag mit te nemen. Geregeld mit 'n beidend uut de wiend en in de zunne zitten te koffiedrin-ken, mit wat lekkers d'r bi'j, en dat numen we dan 'stafoverleg'. De iene as veurzitter, de aander as staflid, en veur beide lopt de teller gewoon deur. Naost et warkoverleg en stafoverleg hewwe ok nog een ofstemmingsoverleg tussen de veurzitter van et bestuur en de direkteur. In de meerste gevallen is Sietske Bloemhoff de veurzitter en toegelieke ok de siktaoris van alle overleg. Gien wonder dat die et al 25 jaor volhullen het, in dienst van disse stichting, en dat wodde - hiel bescheiden - vierd. Ik zie et allemaole nog de hieltied een betien triestig in...

Dieltied-baenties
Sietske Bloemhoff warkt neffens et jaorverslag 24 uren in de weke. Ondudelik is et as daor nog 8 uren Stellingwarfs binnen hiemkunde bi'j kommen of dat et al mit al 24 is. Pieter Jonker (oold-direkteur) krigt 16 uren betaeld veur zien plakken en knippen in et kennis- dokumentaosiecentrum. Trijnie Telkamp warkt 24 uren weeks an De Ovend, uutgeveri'je en administrasie. Dr. Henk Bloemhoff dee - tot 1 feberwaori - 28 uren Wetenschoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding, waorvan 8 uren bi'j de RUG. Aandere uren wodden nuumd veur vri'jwilligers en kosten mit een betien gelok niet meer as koffie of thee mit wat lekkers d'r bi'j. As die betaelde uren allemaole zoe'n betien in dezelde tied maekt wodden dan betekent dat dat et dure gebouw in Berkoop mar zoe'n dattig uren in de weke nuttig bruukt wodt. Hier wor ik alweer wat triestig van...

Dubbeld tellen
Laot et dudelik wezen daj' de teller bi'j de deure aorig veur de gek holen kunnen aj' daor een peer keer mit de hanen veurlanges wapperen of ie lopen daodwarkelik een peer keer in en uut. As d'r now wel of gien 6.000 bezukers over de drumpel kommen binnen kan ik niet naogaon mar durf ik veur mi'jzels wel te halveren. Dat et DŲrps-archief ok onderdak was in dit dure gebouw, geleuf ik graeg mar zegt me niks, krek as dat een filmploeg in et begin van et jaor ien keer in de veertien daegen gebruuk maekte van de grote zael. Zoks allemaole opnumen om de twienendattig bladzieden mar vol te kriegen, zol ik niet andurven in zoe’n verslag. Ik wor alweer wat triestig...

Overleggen en vergeerderen
Nog meer overleg en vergeerderings. Et bestuur vergeerderde 7 keer en die bestuurs-vergeerderings wodden ieder keer mit veurbereided deur de direkteur(?). In die be-stuursvergeerderings wodden veurstellen daon (op dat terrein) an et bestuur(?). Ver-slaegen van Warkgroepen en Kemmissies wodden op een warklieste zet veur et bestuur en daor kwammen ok de al eerdernuumde verslaegen van staf-, direktie- en bestuurs-overleg op te staon. Een hiele waslieste, dan ok, die neudig es een hiele dag bepraot wodden mos tiedens een 'hei-dag' op Laandgoed de Iese. Ja, ja! Et bestuur van de sSr bestuurt neffens et medel 'cultural government'. Een kreet die deur - wel meer - te passe en vaeker nog te onpasse bruukt wodt en waor eins gien meens van wet wat et now krek inhoolt. Lichtkaans is disse kreet in dit verbaand 'domweg' overneumen uut de 'Fryske Kultuernota 2007' mit et doel om an te geven dat d'r bestuurd wodt deur 'be-sturen op ofstaand'. Mar die lege kreet is in dit kleine wereltien van de Stellingwarfse schrieveri'je lieke 'domweg' niet waor. Aj' je op ofstaand besturen laoten willen dan moej' neffens mi'j et besturen overlaoten an bi'jglieks een degelike orgenisaosie in Liwwadden. Alweer een veurbeeld om wat triestig van te wodden...

As 't muuilik wodt
Aj't zels niet meer weten dan moej' een kemmissie of zoe'n soorte orgaon in 't leven roepen, is mi'j vroeger op een managementskursus - as grappien - al es uutstokt. De sSr is op et Laandgoed tot et inzicht kommen om naost de bestaonde Schrieversronte en Et Boekefoons alderdeegst nog een hiele ni'je Stichting te beginnen: Vrunden van de Schrieversronte. Dat et oprichten van zoe'n (belangrieke?) ni'je stichting mar hiel ter-loops in ien riegeltien nuumd wodt in dit jaorverslag is ok alweer een betien triestig...

Kemmissies
Dan wo'n d'r mar liefst elf kemmissies nuumd die binnen de sSr bestaon! Aj' je wark niet ankunnen of niet goed doen of daon hebben, kuj' dan ok te kust en te keur kiezen om een aander daor de schuld van te geven. Dan bin d'r wel twaelf orgenisaosies te numen waor de sSr in vertegenwoordigd is. Jammer dat d'r zovule femilie- of vrunde-verbanen te leggen binnen. Onder et volgende koppien wodt oons kondschop daon dat "de webstee van de sSr de hieltied aktueel holen wodt deur leden van de staf". Wie weren die 'leden' van de staf ok alweer? D'r was onder et koppien 'Passeniel' eins mar ien staflid (PJ) en die het al es tegen mi'j zegd dat hi'j een 'digibeet' was. Awwe de direkteur dan ok nog as staflid mittellen dan kowwe tot de optelsom van: nul plus nul is nul. Ik kan dan ok niet geleuven dat iene van die twie de webstee onderhoolt. Ik bin bange dat de 'mitwarker' die hier as koŲrdinator nuumd wodt, dat wark dot, mar et kan mi'j missen vanzels. Mar waoromme niet man en peerd numen waor dat op aandere plakken wel briedvoerig uutstokt wodt? Nog de hieltied een betien triestig...

Zorgen van et bestuur
"Et bestuur van de sSr maekt him grote zorgen over et tal uren dat an et begin van 2010 inzet wodden kan veur et belangrieke wark dat veur et Stellingwarfs en de streekkultuur verzet wodt." Gewoon mar wat hadder warken en veural ok, je mit zinnige zaeken doende holen, liekt mi'j. Dat d'r ingaonde 1 feberwaori 2009 gien wetenschoppelik wark meer daon wodden kan is vanzels hielemaole niet slim en ok al hielemaole niet waor. D'r wodt lichtkaans bedoeld dat zo'k wetenschoppelik wark niet meer betaeld wodt; mar dat is hiel wat aanders. D'r is onderdehaand ok wel haost genoeg van dat 'belangrieke' wetenschoppelike wark veurhanen. En wie dot daor eins wat mit? De opmarking dat zo'k wark niet deur aanderen overneumen wodden kan moet subsidiegevers an ’t nao-daenken zetten. Wat de subsidiegevers ok an et daenken zetten moet is de opmarking: “… ok in 2010 wodt d'r stevig an deurwarkt om ni'je subsidiestromen te vienen om dat belangrieke Wetenschoppelike wark toch deurgaon laoten te kunnen.” Ze wo'n toch niet betaeld om te zuken naor wat daor gieniene op te waachten zit? Gao toch gewoon an 't wark! Ok weer wat een triestig stokkien...

FinanciŽle zorgen
Et bestuur maekt him sowieso grote zorgen over de financiŽle situaosie, bi'jglieks omreden d'r een maondselaris en de financiŽring van et Tomke-projekt 'uut eigen middels' betaeld wodden mos. Wat bin die 'eigen middels' now dan toch? Subsidiecenten bin gien 'eigen middels'. Subsidiecenten hej' kregen om daor zo vlogge as mar meugelik is wat nuttigs mit te doen, in dit geval veur et Stellingwarfs. Alderhaande stiekeme rekenings veur 'eigen middels' kun en meugen niet bestaon in een transperaante stichting die leeft van centen van de gemienschop. En wat is die eigen bi'jdrege van € 10.000, levert veur de financiŽring van de stichting? Et bestuur zal d'r in 2010 alles an doen om de situaosie te verbeteren en et tekot van € 11.745 van 2009 omme te bugen. Een mooie gedachtegang mar in disse tied van krisis en in disse tied dat d’r meer viskers bi'j et waeter zitten kommen binnen om te visken, niet een slim reeŽle gedachte. Een positief verhaeltien mar et blift een betien triestig...

Kwaliteit veur centen
In et bestuurlik overleg en overleg mit volksvertegenwoordigers is in 2009 niet over een ni'je budgetoverienkomst praot. In 2010 zal perbeerd wodden om wel weer zoe'n overienkomst op pepier te kriegen. Persoonlik bin ik van gedaachten dat dit niet lokken kan, niet lokken moet en niet lokken zal. De gemienten en de perveensie as vertegenwoordigers van et volk, alle volk, bin onderdehaand de ogen eupen gaon en zien now eindeliks in dat kosten van dit (belangrieke) instituut niet in een goeie verho-ling staon tot kwantiteit (en kwaliteit?) van et bruken van oonze mooie streektael, et Stellingwarfs. Een strukturele bi'jdrege van subsidiegevers om et eigen kleine (femi-lie)kliekien in de bienen te holen waor et grootste pat van de centen an gebouw en selarissen opgaot is niet (meer) te verkopen an al die aandere burgers of meensken en instellings die niks speciaols mit de tael hebben of daor now krek ok graeg een bi'jdre-ge an leveren willen, mar dat now de hieltied uut eigen buse bestuveren (moeten). Allemaole waor, mar ok een betien triestig...

Gien struktureel budget
Westaende het in mien ogen een goeie zet daon deur in 2009 gien centen meer be-schikber te stellen veur et lesmateriaol veur et projekt Hiemkunde. Een verplicht uurtien Stellingwarfs op de legere schoelen (sorry, in et basisonderwies) het tetaol gien nut as dit niet ok deur alderhaande aandere invaalshoeken bried ondersteund wodt. En de jeugd betrekken bi'j de tael en kultuur van oonze omgeving kan vule beter en goedkoper op aandere menieren daon wodden as deur zoe'n uurtien verplicht Hiemkunde. Wi'j van de Stichting Stellingwerfs Eigen hebben (een pat van) oonze inzichten daorover onderdehaand onder et motto 'Veur minder centen, meer risseltaot' kenber maekt in oonze 'Netisie m.b.t. de Kadernota 2010' en die anbeuden an alle betrokken bestuurders, c.q. subsidiegevers. In diezelde Netisie vraogen wi'j al hiele-maole niet om centen mar vraogen ondersteuning veur projekten die bried dreugen wodden. Strukturele budgetoverienkomsten moe'n zo gauw meugelik van de taofel en inruild wodden veur zoksoorte projektsubsidies waor wel - en meetber - risseltaot van komt. Daorbi'j wiwwe trouwens niet onder de gemienten as opdrachtgevers kommen te staon mar moe'n de idenen veur een goed projekt uut de kreatieve geesten van de hiele bevolkingsgroep op de bodden kommen. Dat zoks now niet zo is, is toch ok weer een betien triestig...

Mooi, niet
Neffens et verslag - ik bin onderdehaand linksonder op bladziede vieve - is d'r een protte tied steuken in et 'kader van et projektmanagement'. Alweer zoe'n mooi ni'j woord dat op disse wieze in et Stellingwarfs inburgerd raekt. D'r is ok een protte tied en energie steuken in de viering van Stellingwarf-700. Et wodde de sSr ok dudelik dat perti'jen in een mooie saemenwarking tot hiel vule in staot bleken te wezen. Now, ik zol zeggen kom es langes, dan praoten we d'r nog es over. Mar krek as al die aandere veurstellen van oonze kaante over saemenwarking: gien reaktie, en dat is toch een betien tristig...

Et belang
Bi'j slot van zaeke stikt de verslagmaeker van de sSr himzels nog es een vere in 't gat mit de bosschop dat d'r weer veul vraoge naor hulpe en ondersteuning deur dadden west het mit grotere en projekten van pattekelieren(?). Daormit wodt opni'j et maot-schoppelik belang van de sSr bevestigd, neffens et eigen verslag. Veur de toekomst daenkt de sSr weer een protte tied en energie kwiet te raeken an overleg mit de ge-mienten en perveensie om tot goeie financiŽle ofspraoken te kommen. De hiele passenielskaaste van bestuur, direktie en staf zal daor ok in et jaor 2010 veur optrom-meld wodden omreden die overleggen muuizem verlopen. Tja, dat kriej' aj' gien goed verhael hebben. En gien verhael hebben is zo ongeveer et slimste dat een schrievers-klup overkommen kan! Misschien een tip veur et bestuur, staf en direktie: doe een kur-sus 'storytelling'. Weer een mooi woord mit een lochtledige inhoold. Een weerdevolle anvulling van et Stellingwarfse 'vokabulaire'. Mar ja, aj' zo de kost verdienen moeten is dat toch een betien triestig...

Nao et begin
Nao de eerste vuuf bladzieden van et jaorverslag van de sSr bin ik wel een betien muui van alle pathetische leeghied in dit verslag en he'k eins ok gien puf meer om de aandere vuventwintig bladzieden op diezelde meniere deur te vrotten. Ik volstao veur de rest mit een peer kotte opmarkings:

Ukkeklasse
- Ik vien et jammer dat d'r zoe'n protte tied (en zokke dure centen) vergriemd wodden mit et knippen en plakken tot A4-fermaot van oolde kraanteknipsels. Was et niet een betere investering om een A3 (of nog grotere) scanner an te tugen? Mit een webcam op een statief, een peer goeie laampen, de Stellingwarfse Woordeliesten en een goed stok software kuj' veur minder as € 100 alle gangbere fermaoten an. Dan zet ie zoe'n man as Pieter Jonker (mit zien traktement!) toch niet an schere en liempottien? Wat ha'k hier in een saemenwarking graeg een bi'jdrege an leveren wild! Mar zoks komt bi'j digibeten niet op, vanzels. Of gaot et meer om et maeken van uren as om et risseltaot? Dat is dan wel wat triestig...

Professionele hulpe
- In et jaor 2007 en 2008 bin d'r dan 7.000 artikels scand mit de bedoeling dat die op de webstee van de sSr zet wodden zullen. Wanneer zal dat now dan es wezen? En as dat krek zo gaot as mit de rest van et archief, m.n. as et archief van bi'jglieks Saslaand dan kuj'm jim om mi'j de muuite besperen. Dit is gien zuken en et geft al hielemaole gien meugelikheden tot et leggen van verbanen, laot staon kruusverbanen. Mien advies: hael d'r zo vlogge meugelik professionele hulpe bi'j of beter nog: breng et hiele spul zo vlogge meugelik naor een professionele instelling as bi'jglieks Tresoar in Liwwadden. Wat triestig...


© Piet/er Bult