Offer

Weeromme naor Rilke
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Offer

Och hoe bluuit mien lief uut ied’re aoder,
lekker roekend, sund ik jow hatstocht kenne;
kiek, hoe riezig en recht ik naoder,
en ie waachten alliend: wie bin ie toch?

Kiek, ik vuul hoe 'k mezels verlaot,
hoe ik et oolde, blad nao blad verlies,
wiels ie glimken as een sterrenbield dat staot,
boven jow en dommiet ok boven mi'j.

Alles wat sund mien vroegste kienderjaoren
zonder naeme nog en zo waeter glaanst,
wil ik krek as jow hieten bi’j et alter
dat in vuur en vlam staot deur je haor,
en dat je bosten sieren as een kraanze.


Piet/er Bult (vertaeling)