Vrouw Holle

Weeromme naor Verhaelen
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Vrouw Holle

D'r was es een wedevrouw, die twie dochters hadde. De iene was mooi en kiebig, de aandere onsjog en lui. Mar ze hul van de lillekste en luie, die heur eigen dochter was, vule meer, en de aandere mos alle wark doen en Assepoester in huus wezen. Et aarme maegien mos iedere dag op 'e straote bi'j de waeterputte zitten en ze mos zovule gaoren spinnen, dat et bloed heur uut de vingers leup.

Now gebeurde et es, dat de spoele hielemaole onder et bloed zat. Ze beug over de raand van de waeterputte om de spoele even of te spulen, mar de spoele vul heur uut de haand en vul naor onder in de putte. Ze begon te goelen, leup naor de stiefmoeke en dee heur bescheid van et ongelok. Mar die wodde poer lelk, was slim onbaarmhattig en zee:
"As ie die spoele d'r in valen laoten hebben, moej' ok mar zorgen dat hi'j d'r weer uut komt."

Doe gong et maegien weer naor de waeterputte toe en wus niet wat ze d'r mit beginnen mos, en in al heur aangst sprong ze in de putte om de spoele te haelen. Ze verleur et benul, mar doe ze weer wakker wodde en weer tot heurzels kwam, lag ze in een prachtig stok greide; de zunne scheen en d'r stonnen wel duzenden bloemen. Ze kwam overaende en leup deur et lange grös. Daor kwam ze opiens bi'j een ovend vol mit brood, en et brood reup:
"Hael me d'r uut, hael me d'r uut, aanders verbraan ik: ik bin al lange geer!"

Ze gong d'r henne en haelde alle plaeten vol mit brood uut de ovend. Doe kuierde ze weer veerder. Ze kwam doe bi'j een boom vol mit riepe appels en de boom reup:
"Schudde me toch, schudde me toch, want de appels bin allemaole riepe!"

Ze schuddede de boom zodat de appels d'r of vullen krek as et regende, en ze schuddede zo lange, tot d'r gien iene meer an hong. Ze legde al de appels op een bulte, en doe kuierde ze weer veerder.

Uuteindelik kwam ze bi'j een klein husien. Een oolde vrouw keek deur et raem, mar die hadde zokke grote tanen, dat ze d'r bange van wodde, en votlopen wol. Mar de oolde vrouw reup heur nao: "Waoromme bi'j' bange, lief kiend?
Blief mar bi'j mi'j. Aj' alle wark hier in huus doen, dan zal et je goed gaon. Ie moe'n alliend zorgen, daj' mien bedde goed opschudden, zodat de veren vliegen as sni'j in de wereld. Ik bin vrouw Holle!"

Doe de oolde vrouw zo vrundelik tegen heur praotte, was et maegien niet zo bange meer, gong akkoord en kwam bi'j heur in dienst. Ze dee alles tot grote tevredenhied en schuddede et bedde de hieltied mit zovule geweld, dat de veren as sni'jvlokken rondvleugen. Mar ze hadde dan ok een goed leven bi'j vrouw Holle. Gien inkeld kwaod woord en iedere dag heur nattien en heur dreugien.

Ze was al een hiel schoft bi'j vrouw Holle, doe ze wat depri raekte en in et begin zels niet wus wat d'r now eins mit heur was. Bi'j slot van zaeke begreep ze dat et hiemzeerte was. Ok al hadde ze hier wel duzend maol meer plezier as thuus, ze gunterde d'r toch naor om weeromme naor huus te gaon.

Uuteindelik zee ze tegen vrouw Holle: "Ik hebbe een alderheiselikst verlangst naor huus, en al gaot et mi'j hier nog zo goed, ik kan niet langer blieven, ik moet naor mien femilie weeromme."

Vrouw Holle zee: "Ik vien et lief van je, daj' weer naor huus verlangen, en omreden ie mi'j zo trouw diend hebben, za'k je zels weer naor boven brengen."

Ze nam heur bi'j de haand en brocht heur bi'j een grote poort. De poort wodde eupendaon, en doe et maegien daor onder ston, vul d'r een regen van goold daele. En al et goold bleef an heur hangen, zodat ze hielemaole mit goold overdekt was.

"Dat kriej', omreden ie zo kiebig west binnen," zee vrouw Holle en ze gaf heur ok de spoele weeromme, die in de putte valen was. Doe vul de poort dichte en et maegien was weer in de bovenwereld, niet veer van heur moekes huus en doe ze in de tuun kwam, zat de haene op de raand van de putte en reup: "Kukeleku, oonze goolden jonkvrouw zien we now."
Doe gong ze naor binnen, naor heur moeke en omreden ze mit goold overdekt was, wodde ze deur heur en heur zuster vrundelik begroet.

Et maegien vertelde alles wat ze mitmaekt hadde, en doe de moeke heurde, hoe zi'j tot grote riekdom kommen was, wol zi'j heur eigen lilleke, luie dochter graeg etzelde gelok gunnen. Ze mos bi'j de waeterputte zitten gaon te spinnen, en om de spoel bloederig te maeken, steuk ze heur in de vinger deur mit heur haand tegen de stiekelhede te stoten.
Doe smeet ze de spoel in de putte en sprong d'r zels aachteran. Ze kwam, krek as de aander, eerst op de mooie grune greide en gong etzelde pad. Doe ze bi'j de ovend kwam reup et brood weer:

"Hael me d'r uut, hael me d'r uut, aanders verbraan ik, ik bin al lange geer."

Mar et luie maegien zee doe: "Daenk ie da'k d'r nocht an hebbe en maek mien hanen smerig?" en ze leup gewoon deur. Even naotied kwam ze bi'j de appelboom, die reup:

"Schudde me toch, schudde me toch, mien appels bin allemaole al riep!"

Mar zi'j zee doe: "Dat haj' docht, d'r zol zo mar een appel op mien heufd valen kunnen!" en ze leup gewoon veerder.

Doe ze bi'j et husien van vrouw Holle kwam, was ze niet bange, want van die grote tanen hadde ze al heurd, en ze verhuurde heur drekt. De eerste dag dee ze heurzels geweld an en was ieverig en dee precies wat vrouw Holle heur zee, want ze docht an al et goold dat ze as beloning mitkriegen zol. Mar de twiede dag begon ze al een betien te luieren, en de dadde nog meer. Doe wol ze morgens niet iens meer van bedde of kommen. Ze schuddede et bedde van vrouw Holle ok niet, zoas et heurde, en ze schuddede al hielemaole niet zo, dat de veren heur as sni'j om de oren vleugen. Daor wodde vrouw Holle al vlogge verdrietig van en ze zee heur de dienst op. Et luie maegien was daor best tevreden mit en docht bi'j heurzels dat et now goold regenen gaon zol. Vrouw Holle brocht heur bi'j de poort, mar doe ze daor onder ston, wodde d'r in plak van goold een grote panne mit pik uutgeuten.

"Dat is veur jow, as beloning veur je diensten," zee vrouw Holle en dee de poort dichte. Zo kwam et luie maegien thuus, hielemaole onder de pik, en de haene zat op de putrand en reup:
Kukeleku,
Oonze vieze jonkvrouw zien we now!"
Et pik bleef an heur plakken en wol d'r heur hiele leven lange niet weer of!

 
© Piet/er Bult (vertaeling)