Intrekking reglement

Terug naar Artikelen
Home


Burgerinspraak voor de gemeenteraadsvergadering, m.b.t. raadsvoorstel 'Intrekking reglement Stellingwarver literaire prijzen', dd. 20 november 2012, door de Stichting Stellingwerfs Eigen.


Intrekking reglement

Geachte voorzitter, beste leden van de raad,
Dank, dat ik hier even vijf minuten mag staan om op uw grijze en vooral ook wijze massa te mogen inspreken. U had de spelregels ook snel even kunnen aanpassen en mij daarmee dit spreekrecht kunnen ontnemen. Dat zou dan enigzins vergelijkbaar zijn met, zoals de werkgroep van de Stellingwarver Schrieveri'je Pries (SSP) vorig jaar gaandeweg stelde: er waren te weinig aanmeldingen. En ook werd bijv. gaandeweg maar even bedisseld dat de Stichting Stellingwerfs Eigen (SSE) geen aanmoedigingsprijs nodig zou hebben, en dus niet voor een prijs in aanmerking hoefde te komen. Het ambtelijk advies om toch tot een prijsuitreiking over te gaan werd genegeerd. Er kwam dus geen prijs, wel een volle pagina negatief nieuws in o.a. het Friesch Dagblad.
Omdat u de regels hier en nu niet even snel aanpast dank ik u nogmaals...

U denkt wellicht dat u straks overleg gaat voeren over een voorstel tot intrekking van een tweetal Verordeningen m.b.t. de Schrieveri'je Priezen. U denkt misschien in deze vergadering nog argumenten van voors en tegens te kunnen afwegen om tot een goed besluit te geraken. Waarom denkt u dat eigenlijk? Al in een bijlage bij dit voorstel over dit onderwerp van de raadcommissie op 6 november j.l. trof ik in het Raads Informatie Systeem (RIS) namelijk ook reeds het uitgewerkte 'Besluit' van vandaag, 20 november, aan dat alleen nog even ondertekend moet worden om beide Verordeningen m.b.t. de literaire prijzen in te trekken (bijlage 1). Dit is op voorhand blijkbaar de enig mogelijke uitkomst van dit overleg. U en ik hadden onze tijd vanavond dan wellicht ook beter kunnen besteden...

Het voert voor mij in deze vijf minuten te ver om het onderhavig raadsvoorstel in zijn geheel te behandelen maar toch wil ik er even een paar punten uitpikken.

Uit het concept raadsvoorstel (bijlage 2) onder 'Inleiding, punt 1': "Een nieuwe heldere opzet rondom de prijzen blijkt noodzakelijk vanwege onduidelijkheden en verwarring."
Tja, dat kun je verwachten als je de zaken niet al te serieus aanpakt. Hoewel wij vorig jaar de beroepszaak hadden aangetekend bij de rechtbank in Leeuwarden, heeft ons gezonde verstand die, na de schrikreactie van de gemeente, ook weer ingetrokken en in plaats daarvan een onderhoud met de wethouder aangevraagd. Wij zijn namelijk van mening dat je niets oplost als je via de rechtbank zaken moet afdwingen bij een (blijkbaar) onwillige gemeente. Wij hebben evenwel niet al te veel vertrouwen in de voorgestelde nieuwe en heldere opzet rondom deze literaire prijzen...

Onder punt 2 van de genoemde Inleiding: "De gemeente is niet meer direct betrokkene en beperkt zich tot het stimuleren en het voeren van de regie."
Hoezo is de gemeente niet meer direct betrokken? Onzin, natuurlijk. De gemeente heeft zelfs als mede-initiatiefnemer van - let wel - het voor burgers bedoelde petitierecht, op internet een petitie geÔnitieerd om het rijk over te halen het Nedersaksisch onder Deel III van het Europese Handvest voor minderheidstalen te krijgen. Hoe krom kun je het verzinnen! Dat petitierecht voor burgers, daar wil ik het een andere keer nog wel eens met u over hebben maar de directe betrokkenheid van de gemeente m.b.t. het stimuleren van onze streektaal is natuurlijk ook onder Deel II van het Handvest reeds - en zelfs dwingend - aanwezig! En waarom dan die aanvraag onder Deel III te steunen?

Onder punt 3 van de Inleiding van het concept staat het zinnetje: "Van belang is het draagvlak rondom deze prijzen te vergroten en meerdere partners op dit terrein te betrekken bij het proces van het uitreiken van de prijzen."
Hoezo, draagvlak vergroten en meerdere partners te betrekken? Wij van de Stichting Stellingwerfs Eigen, toch niet helemaal een onbekende op dit gebied, hebben hier nog niemand van u over gehoord of gesproken. In mijn laatste gesprek met cultuurwethouder Sierd de Boer in februari j.l. heeft hij mij toen opnieuw duidelijk gemaakt dat de gemeente uitsluitend zaken doet met de Schrieversronte. Met alle respect, maar het lijkt daarom dat het opnieuw geen verruiming van draagvlak en meer partners wordt maar opnieuw een 'onder ons' afspraakje tussen de beide gemeenten en de Schrieversronte. Op deze wijze creŽer je zeker geen breder draagvlak maar sluit je juist mensen en instellingen uit, en ontneemt hen zelfs alle moed, die in potentie zeer wel aanwezig is, om een positieve bijdrage te leveren.

Het is ons van de Stichting Stellingwerfs Eigen wel duidelijk: de gemeente heeft - net als de Schrieversronte trouwens - weliswaar de mond vol over het 'anvieteren' maar het ontbreekt de gemeente aan daadkracht om onze prachtige streektaal werkelijk te promoten, zoals ook onder Deel II in het Handvest reeds dwingend staat voorgeschreven. Ze verdoet haar energie en middelen blijkbaar liever aan het maken van en omgaan met onduidelijke Verordeningen die zij zelf zelfs niet 'in rechte' nakomt. Denkt de gemeente, met het oog op de toekomst, werkelijk het draagvlak te vergroten door het intrekken van literaire prijzen en het uitsluiten van andere partijen dan de Schrieversronte..?

In zijn uitleg aan de raadscommissie zei wethouder De Boer dat er overleg gaande is met Weststellingwerf, over hoe het nu verder moet. In overleg met West wil men dit onderwerp nog voor 1 januari 2013 regelen. Wordt het dan toch weer een broddelwerkje, waar mogelijk opnieuw verzet, bezwaar en beroep tegen komt? Is dat het bedoelde draagvlak? Is het niet verstandig, ja zelfs wijs, om eerst eens contact te zoeken met mensen en instellingen om en over wie het gaat? Burgemeester Gerard van Klaveren van West en uw eigen toenmalig wethouder Gerben But deden in 2009 al een voorstel tot herziening van dit prijzenfestival (bijlage 3). We zijn intussen drie jaar verder en - gelet op de bezwaar- en beroepsaffaire vorig jaar, en gezien het huidige voorstel - wordt er nog steeds meer afgebroken dan opgebouwd...

De nieuwste integrale beleidsnota van de provincie Frysl‚n (bijlage 4, 1 blz. uit 'Grinzen oer', september 2012) biedt op pagina 32 veel ruimte voor initiatieven van, en met name genoemd, de Stellingwerfse taal, met o.a.: "Wy litte spesifyk foar it Stellingwarfsk, nei foarbyld fan EduFrysk, EduStellingwarfsk Żntwikkelje." De provincie zegt dus letterlijk en keihard toe het project waarvan wij van de Stichting Stellingwerfs Eigen al sinds 2005 de initiatiefnemer zijn, te willen helpen realiseren. Onze vraag aan u: moet dit project EduStellingwarfs het, net als eerder bij het project van de 'Biebel in et Stellingwarfs', opnieuw wťl samen met de provincie en Weststellingwerf maar zonder de Schrieversronte en Ooststellingwerf doen..?

Om de boot niet opnieuw te missen en ook om nadrukkelijk te voldoen aan Deel II van het Handvest zou ik, als ik u was, vandaag een beslissing over het intrekken van de onderhavige Verordeningen maar even opschorten en mij eerst eens gaan verdiepen in de werkelijke problemen, mogelijke konsekwenties en oplossingen rond deze beslissing. Laten we wel wezen: de boel afbreken, waar het nu op lijkt te gaan gebeuren, kan altijd nog...


Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goede vergadering met wijze besluiten,
Stichting Stellingwerfs Eigen
Piet Bult (secr.)


© Piet/er Bult