Karonje

Wźrom nei Artikels
Home


Karonje

Rju achte Taalbaas,
It wurd 'karonje' sa't Paulus Akkerman dat - blikens jo berjocht in skoft ferlyn - brūkte liket my as lienwurd streekrjocht śt it Frānsk as Latyn wei brūkt te wźzen. As in mear Fryskeigen fertaling soe ik byglyks foar 'kring (fan in wiif)' as 'rotwiif' kiest hawwe.


© Piet/er Bult