Kunst en cultuurbeleid

Terug naar Artikelen
Home


Geachte voorzitter, beste leden van de raad,
Het eerste woord wat mij inviel bij het lezen van het document 'Het Kunst- en cultuurbeleid 2013 - 2016' was: plagiaat. Vervolgens zag ik een luie ambtenaar voor mij. Met hier en daar uiteraard de plaatselijke aanpassingen is het stuk een (nagenoeg) complete kopie van de kunst- en cultuurnota van de gemeente Soest (bijlage 1: Cultuurvisie-Soest-2010). Af en toe kwam ik een regel tegen uit de cultuurnota van Hendrik-Ido-Ambacht of de 'Gezamenlijke Kadernota Sport en Bewegen 2009 - 2015' van Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. In deze tijd van wetenschappelijk plagiaat sta ik eigenlijk nergens meer echt van te kijken maar als onze wethouder van cultuurzaken, dhr. Sierd de Boer er zijn naam onder zet, als had hij (of zijn ambtenaar) het stuk zelf geschreven, dan geeft dat mij toch te denken.

In mijn vakgebied (computer-programmeer-techniek) is het een bekend verschijnsel dat er meer (tik)fouten ontstaan door delen van een bestaand programma te kopiŽren en te wijzigen, dan door nieuw schrijfwerk. De tikfouten in de nota van Ooststellingwerf (Osw) lijken die regel in deze nota te bevestigen. Opvallend is wel dat bepaalde regeltjes uit de nota's van Soest en H-I-Ambacht met een meer positieve inslag voor de burger of instelling uitpakken. In de nota van Osw zijn die positieve zinnen vaak weggelaten of zelfs door een meer negatieve insteek vervangen.

Voorbeeld blz. 7, 'Visie:'
De hele alinea tot en met de zin "Iedereen moet de kans en gelegenheid krijgen te participeren." is letterlijk overgenomen. Soest vervolgt positief met: "Daarom benoemen wij speciale doelgroepen die nu op het gebied van cultuurparticipatie een achterstand kennen."
Dit laatste zinnetje laat Osw liever weg.

Aan het slot van de visie "... daarin hebben wij vertrouwen." vervolgt Soest met: "We willen investeren in behoud en uitbouw van de lokale culturele infrastructuur. Concreet betekent dit ondersteuning van het culturele veld bij haar culturele ondernemerschap. We werken mee aan een gunstig cultureel klimaat."
Ook dit gaat Osw blijkbaar een stap te ver.
Tekenend voor Osw? Wat mij persoonlijk betreft: ja...

Zo kan ik nog wel even doorgaan maar verder beperk ik mij liever tot het streektaalbeleid.
Ad. 3.1: "Ooststellingwerf maakt samen (...) wordt er veelal Nederlands en minder Fries gesproken. Door oudere inwoners wordt in de kleine kernen nog de streektaal Stellingwerfs gesproken."
Hoe komt men aan deze 'wijsheid'? Ligt hier een (nieuw) rapport aan ten grondslag?

Ad. 3.2: "Wij hebben in de afgelopen jaren grote en kleine subsidies verleend aan diverse culturele organisaties."
Op het gebied van de Stellingwerfse streektaal wenste de gemeente evenwel telkens, met uitsluiting van anderen, alleen zaken te doen met de Schrieversronte (SSR). Waar de Provincie en West wel een bijdrage leverden aan o.a. de 'Biebel in et Stellingwarfs', deed Osw niet mee.

Ad. 3.3: "Met als doel de lokale culturele infrastructuur in stand te houden."
Met o.a. het uitsluiten van bepaalde organisaties die aantonen zeer wel in staat zijn een actieve bijdrage te leven, houd je geen infrastructuur in stand.

(...)

Helaas raak ik bij het lezen tot en met blz. 10 van de nota wel zo gedeprimeerd van deze nota dat ik gewoon geen zin heb om al deze fraaie - en vaak gekopieerde - ambtelijke onzinteksten nog verder tot mij te nemen. Deze gepolijste politieke woorden passen helemaal niet bij het gevoel wat ik heb over het cultuurbeleid wat de gemeente Osw daadwerkelijk voert.

Wat zou ik graag voor de in de nota genoemde 'kwetsbare groepen' bijv. - naast ons 'Huus op 'e Miente' - meer luisterboeken willen maken of bijv. een boek vertalen (printen) in Brailleschrift, voor blinden en slechtzienden. Maar als ik er dan aanvullend de ASVO 2011 (subsidie-verordening) op nasla om te bezien of daar misschien een - zeer bescheiden - subsidie voor beschikbaar is, dan ontneemt ook dat stuk juridisch geneuzel mij alle moed om door te gaan.

Ondanks alle mooie woorden zullen de in de nota veelvuldig beschreven doelstellingen m.i. met dit beleid opnieuw niet worden gehaald, of slechts voor een (te) kleine groep voldoen en is dit meer afbraakbeleid dan het aanleggen van infrastructuur. Net als meer schrijvers in de Stellingwerfse streektaal, haak ook ik af bij het ongewijzigd vaststellen van deze beleidsnota.

Het enige waar ik - en dan het liefst zonder Osw - nog aan mee wil werken is het opzetten van EduStellingwarfs.nl.

Alternatief

Oost-en Weststellingwerf roepen belangstellenden op voor het oprichten van een 'Cultuurpunt Stellingwerf'. Dit zou een vereniging moeten worden waarin allerlei culturele organisaties (incl. een gemeente ambtenaar) en individuele burgers van Oost en West kunnen deelnemen. De beide gemeenten (en de provincie als volger) storten jaarlijks een totaal bedrag wat door de vereniging naar eigen goeddunken kan worden besteed. In deze vereniging mogen geen lonen, vastgoed, e.d. vaste worden betaald maar moet bestaat uit uitsluitend vrijwilligers. Er zal alleen geld worden uitgegeven aan projecten. Andere stichtingen en verenigingen kunnen slechts deelnemen met 1 stem in het nieuw te vormen bestuur van deze vereniging en zullen verder zelf hun broek moeten ophouden.

Voor verdere invulling van details omtrent deze nieuw op te zetten vereniging (of stichting) die ook jaarlijks een 'Cultuurprijs' zal uitreiken, laat ik mij graag uitnodigen.© Piet/er Bult