Meraokels wonder

Weeromme naor Artikelen
Home


Over 'God maekt mooie dingen', Kienderbiebel van Martin Oostra.

Op de webstee van de sSr: "Naost bewondering veur et boek had Ter Linden ok wat kritiek. Zo vint hi’j daj’ biebelse verhaelen niet ‘historiseren’ moeten, en now en dan dot Oostra dat. Theologen bin et d’r bi’jglieks over iens dat bi’j et meer van Galilea gien meraokel gebeurd is, d’r wodt in de biebel een verhael over een wonder verteld."


Een meraokels wonder...

Alhoewel d'r neffens de webstee van de sSr wel uutneudigings verstuurd binnen naor de Stellingwarfse warkers in et karkelik domein hadden wi'j (vanzels) gien uutneudiging kregen veur de prissentaosie van Martin Oostra zien Kienderbiebel.
Jammer want we hadden Martin graeg helpen wild en Ter Linden graeg van repliek diend in zien miening dat et 'meraokel' an et meer van Galilea gien meraokel nuumd wodden mag mar een 'wonder' was.
De sSr zet as schoelemeester en saemen mit Ter Linden, Martin dan ok nog es - en deur et numen op de webstee - wat graeg in de hoeke deur de diskussie liever uut de weg te gaon. Tja, hoe zullen de aarme stakkers ok aanders...

Dat et 'wonder' an et meer van Galilea een 'wonder' was en - in een Stellingwarfse kienderbiebel - gien 'meraokel' nuumd wodden mag is grote larie vanzels...
Ter Linden het hier neffens mi'j twie perblemen:
1. hi'j kikt deur een slim gekleurd brillegien op eigen starkte en
2. hi'j demonstreert hiermit een tekot an Stellingwarfse taelkennis.
Aj' je een klein betien in de beste man zien doen en laoten inleefd hebben dan kuj' weten dat Ter Linden zels o.e. hiele mooie kienderboeken schreven het. Et is ok rondomme bekend dat Ter Linden wat een eigenzinnig mannegien is die de oolde dogma's hoge opstaon het. Een aorig veurbield is een wark van een peer jaor leden saemen mit Karel Deurlo 'Het luistert nauw; de NBV nader bekeken'. In dit tjsokke boek gaon de beide heren in et vaasteholen an die oolde dogma's zoveer dat d'r in 2004 eins hielemaole gien Ni'je BiebelVertaeling (NBV) uutkommen moeten hadde (zie: Liende-08-09). D'r staon neffens heur zovule fouten in. De Statevertaeling (1637) is heur leidraod.

Dat Ter Linden een groot tekot het in et Stellingwarfs idioom zal de man zels lichtkaans ok niet ontkennen. Mar waoromme dan toch zoe'n uutspraoke, zoj' zeggen. Lichtkaans het hi'j liekewel et woord 'wonder' as 'meraokel' op zien Nederlaans tot him neumen.
De i-Van Dale over 'wonder':
won·der het; o -en 1 (godsd) door of met hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat 2 iets buitengewoons: de ~en zijn de wereld nog niet uit gezegd bij iets zeer onverwachts; en ~ boven ~, hij slaagde
De i-Van Dale over 'mirakel':
mi·ra·kel het; o -s, -en bovennatuurlijk feit; wonder
En ok in alderhaande synonieme-liesten komt et iene altied ok bi'j et aander veur.

Ter Linden beschouwt deur zien otterdoks theologisch brillegien et woord 'wonder' op zien eigen meniere. In die zienswieze kan et woord 'wonder' alliend mar bruukt wodden aj' ok in volle glorie de God uut de Biebel erkennen. Dat dot Ter Linden dan bliekber ok deur et woord 'wonder' alliend op disse wieze te kennen en te 'verstaon'. Zoe'n beschouwing is vandaege-de-dag - in een tied dat die tegen de theorienen van Darwin opboksen moeten - lieke kotzichtig as zien beschouwing op de NBV. Ter Linden zal toch ok erkennen moeten dat d'r aandere meensken binnen. Meensken die hielemaole niks mit de Biebel van doen hebben (willen), meensken die daor wel wat mar ok weer niet al tevule mit hebben en meensken die bepaolde stokken uut de Biebel hiel aanders lezen of zien. Zokke meensken verstaon onder et woord 'wonder' hiel wat aanders. Daor het Ter Linden bliekber gien bosschop an, zokke meensken zullen grif deur de duvel bezeten wezen(?). Een - in mien ogen - dwaze gedaachte...

As Martin Oostra et woord 'meraokel' in zien biebelse kienderverhaelen (NB: verhaelen veur kiender) bruukt dan zit daor vast niet zoe'n zwaore theologische gedaachte aachter as dat Ter Linden d'r aachter zuukt. Nee, Martin het dat woord - terecht - bruukt zoas him dat uut zien Stellingwarfse penne lekte; zoas dat as eerste woord veur zoe'n wonderlik gebeuren in zien heufd opkwam. Et was een 'meraokelse' gebeurtenisse. Et Stellingwarfs Woordeboek beschrift over ongeveer een hiele bladziede et woord 'meraokel'. Kiek zels mar es, mar de aldereerste betekenisse die we dan tegenkommen is 'groot wonder'! Dit moet Ter Linden toch wel mooi in de oren klinken, zoj' zeggen. Wat wil hi'j eins nog meer?

Waor ik persoonlik in dit verbaand dan eins nog vule zwaorder an tille is et feit dat disse (toch wat domme) opmarking van Ter Linden zo pront op de webstee van de sSr - in dit geval as uutgever van Oostra zien boek nota bene - in bield brocht wodt en dat die miening van Ter Linden niet even deur de uutgever anvochten en rechtzet wodt. Lichtkaans moej' hoge schoele had hebben mar ik zal perberen en doe een gooi om zoks dan weer te begriepen.
As niet een blispoter van de sSr (schoelemeester, homo, pvda-stemmer, linties, titels) et zels bedocht het dan wodt d'r op veurhaand an de kwaliteit van de schrieveri'je twiefeld. In dit geval het de sSr gien kunde en kennis genoeg om dit wark theologisch te wegen (klub van impliciete atheďsten). Een mooie truuk om dat ongevraogd deur Ter Linden doen te laoten. Moch et boekien goed valen dan het de sSr dat toch mar mooi even wel uutgeven. Moch et verkeerd uutpakken dan kan de sSr d'r fienegies op wiezen dat zi'j dat ok al haost wat dochten en Ter Linden dan ok gewoonweg zien gang gaon laoten hebben. Foj' toch! Een uutgever die niet vierkaant aachter zien eigen uutgiften en schrievers staot is et niet weerd om him uutgever te numen...


© Piet/er Bult