Opskerpers

Weeromme naor Artikelen
Home


Opskerpers 

Achte heer De Groot,
In de kraante (LC) van woensdag twie meert vraog ie om een reaktie op de 'Opskerpers'.  Veureerst fielseteerd vanzels mit et 25-jaorig bestaon van de rebriek 'Taalspegel/Opskerper'. 'n Mooi toeval trouwes dat et misleup mit je eerste riegeltien "Op de side hjirnjonken..." mar 'hawar'.

Et ligt al herwerts jaoren aachter oons dat de kraante allienig mar een ni'js- en adverteensieblad was. Van een protte (de meerste?) kraanten kuj' haost zeggen dat et ni'js nog mar een bi'jkomstighied is. As je dat wat te slim ankomt dan holen we 't op een ni'js- en verdievedaosieblad dat veur een (groot) pat deur adverteerders (en ab.) betaeld wodt. Die kaante van de verdievedaosie, daor wo'k eins wat op an. Een protte kraanten - dag- mar ok weekblaeden - hebben vaeks wel een halve of een hiele bladziede veur wat (somstieden alderdeegst zelsbedochte?) inzunnen stokkies. De LC is bi'j mien weten al jaor-en-dag beroemd om krek die stokkies en nemt de schrievers daorvan ok de hieltied slim serieus. Hulde!

De sport-, de auto- of de vekaansiebladzieden interesseren mi'j persoonlik hielendal niet mar ze staon mi'j ok niet in de weg. Om mi'j meugen d'r wel wat meer schrieveri'je tael- en rekenstokkies in de kraante. Stokkies as 'Taboe' een schoffien leden of je eigen 'Harje' (o.e. vertael es een vassien, Working class hero) en de inzunnen stokken, bin mien toppers. Ok aorig om even in dit verbaand te melden is de vaaste indieling van de kollumns zoas die invoerd binnen sund et ni'je jassien van de LC. Jantien op zaoterdag is trouwes mien favoriet mar daor gaot et now even niet omme. Et Klunderen van Karst meuj'm om mi'j wel ofbouwen mar daor gaot et now ok even niet omme.

Mien bescheid op de vraogen omtrent de 'Opskerpers':
Vr-1: Ik leze de 'Opskerper' haost alle daegen (99,9%) (as hi'j d'r in staot vanzels).
Vr-2: Nee, leerzem vien ik ze hielendal niet. Daorveur bin ze neffens mi'j te klein van inhoold. A'k de bladziede ommesleugen hebbe bin 'k vaeks al weer vergeten waor as et over gong.
Vr-3: Nee, ik leuve d'r niks van, da'k d'r gaondeweg warkelik wat wiezer van wodden bin.
Vr-4: Wisse he'k wel wat weensken angaonde de vorm en inhoold van disse rebriek.

Omreden d'r in oons eigen Stellingwarfs tiedschrift 'De Ovend' gien plak is veur reakties van butenof he'k mi'j veurneumen om daor nooit es wat in te publiseren. An inzunnen stokkies herken ie et pebliek van de kraante, blad of tiedschrift. As daor gien ruumte veur is dan hoeft zoe'n blad om mi'j niet. De wisselwarking tussen maekers en lezers liekt mi'j veur beide van een groot belang. Datzelde gelt vanzels ok veur de 'Opskerpers'. Mit een inzunnen stok kan iederiene daor op reageren. Omreden gieniene(?) dat ooit es daon het, is et goed daj'm daor op disse meniere es ommedaenken an geven.

De rebriek 'Opskerper' mag om mi'j wel wat meer oppervlakte (1/4 blz.) hebben mit riegelmaotig wat interaktie mit de lezers. Grif dat ze dan ok wat leerzem wodden (ad 2) en da'k d'r dan ok nog es wat van opstikke (ad 3). Et is neffens mi'j krek die interaktie waordeur aj' mekeer scharp holen. Daenk in dit verbaand mar es an de i-dagboekienschrievers van vandaege-de-dag. Dat de bedaenkers wel es wat 'deurslaon' mit heur bedaenksels dat komt wel vaeker veur bi'j o.e. meensken die krek wat meer leerd hebben. Mar och, daor zullen zi'j heur eigen wille wel om hebben en dat is ok wat weerd.


Piet/er Bult