De ooldste en de jongste

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


De ooldste en de jongste

NBV Gen 25:23 De HEER zei tegen haar: ‘Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen.’
SV: En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiŽn zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.
NBG-51: En de HERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiŽn zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen.
Gron: De Heer zee tegen heur: 'Twij volken dragstoe, twij volken zellen van die oetgoan. Ain zel staarker wezen as aander oldste zel jongste dainen.'

De interpunktie is hier van wezelik belang. De NBV bruukt een komma, de SV een puntkomma, de NBG-51 weer een komma en de Grunningers gaon d'r an veurbi'j. In die laeste zinsopbouw van Grunningen kan et haost niet aanders as dat die ooldste en jongste slaon op et onderwarp van de zin: (1) de twie volken. In een aandere zienswieze zoj' (2) 'de - ongeboren - kiender' centraol stellen kunnen. Nog een meugelikhied is (3) de 'stille' overstap van volken naor kiender. We zien dan de volgende meugelikheden: de volken, et ooldste volk of: de - ongeboren - kiender, et ooldste kiend.

Zien de zinsopbouw en de - dan ok niet onbelangriekhied van interpunktie - in de NBV kiezen we in principe veur et laeste: de kiender, et kiend. Nog een stap veerder (veur gewone meensen as wi'j, op et scharp van de snee) kuj' in de verhaelelijn en veural ok in de tredisie van doe (arfopvolging deur de zeune; maegies bin alliend veur de sier en et vertier) de kiender vervangen deur 'zeunen' en kiek es an hoe wonderschoon de tael daor de oplossing 'de zeune/zeunen' veur bedocht het.

Ergo: 'de ooldste zal et jongste dienen' was al wat een twiefelachtige omschrieving van oonze eerste ingeving. Eerst nao lange prakkeseren kowwe tot de keuze 'de ooldste (zeune) zal de jongste (zeune) dienen'.

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult