Kritiek van Jan

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Kritiek van Jan K.

Een artikel van Jan K. in de Earn, et karkeblad van Earnew‚ld, trok mien andacht.

Op de Ni'je Biebelvertaeling (NBV) in et Nederlaans kwam in 2004 een protte kommentaor. Jan K. het ok aorig mar wel degelik onderbouwd kommentaor op oonze vertaeling van de 'Biebel in et Stellingwarfs'. Jan - zelf de oolde taelen krek as wi'j niet machtig - is mit nog twieje die et Hebreeuws en Grieks wel onder de kni'je hebben ok doende en vertael stokken uut de Biebel in et Stellingwarfs. Ze bin een jaor of wat leden mit Markus uut et NT uut aende zet en bin daor now haost hielemaole deurhenne. Jan - mar ik ok - vun dat een mooie gelegenhied om die teksten van heur es naost die van oons te leggen.

Aldereerst verteld Jan even wat oons dreven het (meer kultureel as theologisch) en komt de methode van et vertaelmesienegien an bod. We hadden de DC-boeken om Jan wel weglaoten kund en dan de letters liever wat groter maekt. Jan daenkt dat et iene lichtkaans een gevolg van et aander is. Daor kan 'k him wel even mit uut de droom helpen want we hebben de DC-boeken veural ok mitneumen omreden we daordeur een komplete biebel maekt hebben zodat die o.e. ok in de RK-karke in Wolvege en Oosterwoolde bruukt wodden kan. Uut kultuurhistorisch besef is d'r deur disse toevoeging ok een meer kompleet boek ontstaon, in oonze ogen. Deur die extra-kompleethied bleek et aachterof ok nog es krek even makkeliker om subsidie te kriegen. Dat d'r wat een kleine letter bruukt is het alles mit centen te maeken. Hoe groter de letters, hoe meer bladzieden waor as pepier mar ok as redaktie-, opmaek- en biendwark en dan ok een aander prieskaortien anhangt. We zatten al krap en doe Oostaende ok nog es niet mitdoen wol kwawwe hielemaole een dikke vuufduzend euro tekot. Vandaor daj' dan keuzes maeken moeten.

Waor Otto de V. oonze Biebel best leesber vient, vint Jan dat ok wel mar hi'j vint et toch ok wel wat vernederlaansd Stellingwarfs en dat zol nog wel es verstarkt west hebben kunnen deur et vertaelen vanuut de nederlaanstaelige NBV. Hier kuwwe et wel een betien mit iens wezen en kun ok wel een peer anwiezings geven waordeur et lichtkaans zo kommen is. Vertaelen uut de oolde taelen konnen we domweg niet en daordeur hej' dan minder de vri'je haand in et kiezen en interpreteren van die tekst. As niet-theologen is et ok nog es verrekte geveerlik om al te vri'j omme te gaon mit de NBV-tekst omreden de kaans dan hiel groot is en dwael veerder van de originele tekst of as dat weenselik is. Daor komt dan ok nog es bi'j dawwe streektaelkundige Henk Bloemhoff vraogt hebben awwe bi'j twiefel zovule meugelik ooldere woorden (vaeks haost wat richting et platt-Duuts) of liever wat richting et Nederlaans opschoeven mossen. Et laeste hadde zien veurkeur en daor hewwe oons dan ok an zo vule meugelik hullen.

Jan vergeliekt dan hiel konkreet negen vassen uut Markus 4 en legt die naost heur eigen tekst die wel rechtstreeks uut et Grieks weg overzet is en geft - krek as Karel Deurloo en Nico ter Linden bi’j de NBV - veurbelen hoe et ok kund hadde. Dat geleuven we graeg mar kuwwe niet naokieken. Wawwe wel naokieken kunnen bin een peer dudelike verschillen die Jan angeft. In vas drieje moet et neffens Jan niet 'iene' wezen die hennegong om te zi'jen mar 'de zi'jer'. NBV: "Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien." SB: "Iene gong es naor zien laand om te zi'jen." Neffens de NBV niet verkeerd mar inderdaod neffens de SV: "Een zaaier ging uit om te zaaien." In bi'jglieks een internetversie in Basic Engels 4:3 "A man went out to put seed in the earth." Ok in de World Engels: 4:3 "Behold, the farmer went out to sow." Hier zie'we een 'man' en een 'boer'. Beide gien 'zi'jer'. Wie et wet mag et zeggen mar wi’j hebben ‘iemand’ uut de NBV ommezet in ‘t Stellingwarfs.

D'r is wat zaod dat niet 'op de weg' vaalt, zegt Jan, mar 'naost et pad'. NVB: "... viel een deel van het zaad op de weg." SB: "... vul een pat van et zaod op de weg." Ok dit liekt neffens de NBV niet verkeerd en in datzelde Basic Engels: 4:5 "... and some went on the stones." Hier vaalt et alderdeegst 'op de stienen'. SV: "... dat het ene deel zaads viel bij den weg."
An de haand van disse peer veurbelen (mar Jan geft meer) liekt et d'r op dat Jan liever had hadde dawwe de Statevertaeling vertaeld hadden omreden de SV dichter bi'j de brontaelen bleven is. Dat mag zo wezen mar d'r bin vast ok een protte woorden uut de SV die vandaege-de-dag niet meer begrepen wodden zullen, neffens oons. Wi’j hadden al genoeg muuite mit ‘we willen ze wel kennen’, uut et verhael van de twie engels die een naacht bi’j Lot bleven te slaopen. En ja, de hiele vertaeling van de Biebel vragt om interpretaosies en keuzes maeken. Hier bliekt dan ok uut dat d’r uut die oolde teksten uut zoe’n veer laand vaeks meer interpretaosiemeugelikheden binnen as de ienigst meugelike goeie. En wi’j hebben toevallig de NBV ommezet in ‘t Stellingwarfs. En wi'j hebben toevallig keuzen om de hiele 'Biebel in et Stellingwarfs' te maeken en niet alliend mar een peer boeken. Van die losse nommers weren neffens oons al genoeg van.
Wel een goed en dudelik stok kommentaor trouwens, van Jan.


© Piet/er Bult