Gedichten

Werom nei Frysk
Home


- Dit hūske
- Fan in auto
- Ferheard
- Ferkālden
- Fleanende dagen
- Flinters
- In ūnmooglike leafde
- Kryst
- Limosa limosa
- Mem
- Net te leauwen
- Opstannich
- Skimerjūn
- Stream
-